Home
Reklama
Reklama

STATUT ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PDF

 

 

tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenia Ogólne Towarzystwa
w dniu 23 marca 2003 r., 25 marca 2004 r., 31 marca 2005 r.,
3 kwietnia 2006 r., 29 marca 2010 r. oraz 30 marca 2015 r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, zwane w dalszym ciągu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się pracą naukową.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Polski, a przede wszystkim obszar m. Łodzi i makroregionu środkowego, siedzibą zaś władz Towarzystwa - m. Łódź.

§3
Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa okrągłej pieczęci z godłem ŁTN w środku i napisem w otoku „Łódzkie Towarzystwo Naukowe”.

§4
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki we wszelkich dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla M. Łodzi i regionu oraz rozbudzanie życia naukowego w terenie, upowszechnianie wiedzy, techniki i sztuki w społeczeństwie m. Łodzi i regionu łódzkiego
Towarzystwo dąży do integracji środowiska naukowego
m. Łodzi i regionu oraz jest wyrazicielem jego dążeń w stosunku do władz i społeczeństwa.

§5
Dla osiągnięcia celów określonych w § 4 Towarzystwo:
 1. organizuje zebrania, konferencje, zjazdy i dyskusje naukowe,
 2. inicjuje, popiera i prowadzi badania naukowe,
 3. organizuje wykłady, odczyty, pokazy, wystawy oraz w innych formach upowszechnia wyniki badań naukowych,
 4. prowadzi działalność wydawniczą,
 5. prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
 6. utrzymuje więź z organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, zwłaszcza przez przekazywanie istotnych dla m. Łodzi i regionu wniosków wynikających z badań naukowych oraz przez opracowywanie na zlecenie tych organów opinii i innych materiałów naukowych,
 7. współpracuje z wyższymi uczelniami, placówkami Polskiej Akademii Nauk, Polską Akademią Umiejętności oraz innymi instytucjami i towarzystwami naukowymi.
 8. prowadzi działalność w sferze zadań publicznych:
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§6
 1. Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy członków. Za pracę w organach Towarzystwa członkowie nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.
 2. Cały dochód Towarzystwa przeznaczony jest na działalność statutową.
 3. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników lub osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
 4. Towarzystwo nie może przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Towarzystwo nie może wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa.
 6. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.


II. CZŁONKOWIE

§7
W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.

§8
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto zajmuje się pracą naukową i osiąga znaczące wyniki w tej pracy.
 2. Osoby mieszkające za granicą, współpracujące z łódzkimi ośrodkami naukowymi, mogą zostać członkami zwyczajny-mi.
 3. Tytuł członka honorowego może być nadany osobom szczególnie zasłużonym dla nauki lub rozwoju Towarzystwa.
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która popiera cele Towarzystwa lub pomaga Towarzystwu.

§9
Ustala się następujący tryb przyjmowania w poczet członków zwyczajnych:
 1. Wniosek pisemny do Zarządu Towarzystwa o przyjęcie kandydata w poczet członków składają dwaj członkowie zwyczajni Towarzystwa na ręce Przewodniczącego Wydziału.
 2. Przewodniczący Wydziału zawiadamia kandydata o wszczęciu postępowania i zwraca się doń o zapoznanie się ze statutem Towarzystwa i wyrażenie zgody na kandydowanie oraz nadesłanie w dwóch egzemplarzach życiorysu naukowego, kwestionariusza ŁTN i wykazu najważniejszych publikacji.
 3. Po uzyskaniu tych materiałów Przewodniczący Wydziału zwraca się do wnioskodawców o przygotowanie na piśmie opinii o kandydacie. Charakterystyka kandydata i opinie wnioskodawców przedstawiane są na posiedzeniu Wy-działu. Po do¬konaniu prezentacji Przewodniczący poddaje kandydaturę pod dyskusję i zarządza tajne głosowanie nad rekomendacją kandydata Zarządowi Towarzystwa. Wniosek uzyskuje poparcie Wydziału bezwzględną większością głosów uczestniczących w posiedzeniu członków Wydziału.
 4. Gdy wynik głosowania okaże się dla kandydata korzystny, Przewodniczący Wydziału przesyła niezwłocznie całą dokumentacje do Biura Towarzystwa. Po sprawdzeniu otrzymanych materiałów wniosek zostaje umieszczony w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zarządu Towarzystwa.
 5. Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Przewodniczący Wydziału przed¬stawia życiorys naukowy, wykaz publikacji kandydata, opinie o kandydacie przygotowane przez wnioskodawców oraz wyniki odbytego w Wydziale głosowania. Po dyskusji następuje tajne głosowanie. Kandydat zostaje przyjęty glosami 2/3 uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu.
 6. Prezes powiadamia kandydata o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

§10
Tytuł członka honorowego nadaje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§11
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
 1. uczestniczenia we wszystkich zebraniach Towarzystwa,
 2. wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa,
 3. przedstawiania prac własnych oraz prac innych osób, jak też brania udziału w dyskusjach na posiedzeniach naukowych wszystkich Wydziałów i Komisji,
 4. ogłaszania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa w pierwszej kolejności,
 5. bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa,
 6. korzystania z dotacji, biblioteki, zbiorów i innych form po-mocy ze strony Towarzystwa.

§12
W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa. Zarząd ustala wysokość składki płaconej przez członka wspierającego lub inną formę pomocy dla Towarzystwa. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
 1. brania udziału przez delegowanych przedstawicieli w Zgromadzeniu Ogólnym i zebraniach naukowych Towarzystwa oraz w posiedzeniach naukowych Wydziałów i Komisji,
 2. zgłaszania wniosków do planu działalności Towarzystwa,
 3. bezpłatnego otrzymywania sprawozdań Towarzystwa,
 4. korzystania z biblioteki, zbiorów i innych urządzeń Towarzystwa,
 5. korzystania w pierwszej kolejności z wykładów, odczytów i innych form popularyzowania wiedzy organizowanych przez Towarzystwo.
Zarząd skreśla członka wspierającego na jego wniosek bądź w przypadku gdy nie płaci on składek lub zaprzestał wspierania Towarzystwa w innej formie.

§13
Członkowie zobowiązani są:
 1. brać czynny udział w pracach Towarzystwa i przyczyniać się do realizacji jego zadań,
 2. uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym i w zebraniach naukowych Towarzystwa oraz w zebraniach właściwego Wydziału i Komisji,
 3. wykonywać prace powierzone przez właściwe władze Towarzystwa,
 4. opłacać regularnie składki w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne.

§ 14
1. Członkostwo w Towarzystwie wygasa wskutek:
 • śmierci;
 • wystąpienia,
 • skreślenia,
 • wykluczenia.
2. Wystąpienie winno być zgłoszone na piśmie. Członkostwo wygasa z chwilą jego przedłożenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
3. Skreślenie następuje w następstwie nieopłacenia składek przez 3 lata. Skreślenia dokonuje Zarząd na wniosek Sekretarza Generalnego uzgodniony z przewodniczącym Wydziału. Skreślenia dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zarządu.
4. Wykluczenie może nastąpić tylko za czyny niegodne. Wy-kluczenia dokonuje Zarząd Towarzystwa w tajnym głosowaniu większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przed powzięciem uchwały Zarząd zobowiązany jest umożliwić zainteresowanemu wypowiedzenie się w sprawie i przedstawienia dowodów. Wykluczonemu lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Zgromadzenia Ogólnego, które rozstrzyga sprawę w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 14a
 1. Zgromadzenie Ogólne może na wniosek co najmniej 5 członków nadać członkowi zwyczajnemu lub członkowi honorowemu szczególnie zasłużonemu dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego tytuł Honorowego Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
 2. Honorowy Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


III. ORGANY TOWARZYSTWA

1. Zgromadzenie Ogólne

§15
Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Towarzystwa. Do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym z głosem stanowiącym uprawnieni są członkowie zwyczajni i honorowi.

§16
Do Zgromadzenia Ogólnego należy:
 1. wybór na trzyletnią kadencję: Prezesa, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,
 2. uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności i z wykonania bu-dżetu Towarzystwa oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 4. dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej Towarzystwa,
 5. decydowanie o nadaniu tytułu członka honorowego oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członków zwyczajnych i wspierających,
 6. ustalanie trybu przyznawania nagród, Medalu ŁTN, odznak honorowych i dyplomów uznania osobom zasłużonym na polu naukowym lub dla rozwoju Towarzystwa,
 7. ustalanie wysokości składki płaconej przez członka zwyczajnego,
 8. dokonywanie zmian statutu Towarzystwa,
 9. rozwiązanie Towarzystwa.

§17
Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne od¬bywa się raz do roku. Nadzwyczajne zwołuje Prezes Towarzystwa w razie potrzeby. Prezes obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne na żądanie 25 członków, zgłoszone na piśmie z podaniem porządku obrad.
Prezes zawiadamia wszystkich członków Towarzystwa
o terminie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego co najmniej na
10 dni przed tym terminem. W zawiadomieniu podaje porządek obrad.

§18
Do ważności uchwał w pierwszym terminie wymaga się obecności co najmniej połowy członków z głosem stanowiącym, w drugim zaś terminie, wyznaczonym z powodu braku quorum, Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.

§19
 1. Głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego są jawne z wyjątkiem wyborów władz: Prezesa ŁTN, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie Ogólne może postanowić o tajnym głosowaniu w każdej sprawie.
 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Bezwzględna większość głosów wymagana jest przy wyborze władz Towarzystwa.


2. Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

§20
Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego:
 • kieruje pracą Towarzystwa;
 • reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

§21
Wiceprezesi są bezpośrednimi pomocnikami Prezesa, wykonują powierzone przez niego zadania, a w razie niemożności wykonywania czynności przez Prezesa zastępują go.

3. Zarząd Towarzystwa

§22
Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą z wyboru:
 • prezes i dwaj wiceprezesi
 • sekretarz generalny i jego dwaj zastępcy,
 • skarbnik,
 • przewodniczący, jego zastępca i sekretarz każdego z Wy-działów,
 • oraz z urzędu Dyrektor Biura ŁTN, który nie ma jednak głosu w sprawach członkowskich.

§23
Do Zarządu należy:
 1. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
 2. bieżące kierowanie działalnością Towarzystwa,
 3. koordynowanie działalności Wydziałów i Komisji,
 4. przygotowywanie planów działalności oraz projektów preliminarzy budżetowych Towarzystwa,
 5. opracowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa i wykonania budżetu,
 6. przygotowywanie materiałów na obrady Zgromadzenia Ogólnego,
 7. przyjmowanie darowizn, zapisów i subwencji na rzecz Towarzystwa,
 8. zawiadywanie w ramach budżetu majątkiem Towarzystwa oraz rozporządzanie jego mieniem ruchomym,
 9. tworzenie komisji organizacyjnych w celu kierowania określonymi dziedzinami działalności Towarzystwa lub wykonania określonych zadań,
 10. powoływanie współpracowników Towarzystwa w terenie,
 11. zatwierdzanie regulaminów Wydziałów, Komisji naukowych i innych jednostek Towarzystwa,
 12. przyznawanie nagród na wniosek Wydziałów i zatwierdzanie uchwał Wydziałów w sprawach przewidzianych przez Statut,
 13. ustalanie wytycznych działalności wydawniczej, zatwierdzanie perspektywicznych i rocznych planów wydawniczych oraz podejmowania decyzji co do tworzenia nowych lub zaniechania istniejących wydawnictw ciągłych,
 14. powoływanie komitetów i zespołów redakcyjnych oraz ustalanie zakresu i trybu ich działania,
 15. ustalanie wysokości honorariów autorskich i innych w ramach obowiązujących przepisów,
 16. nadawanie odznak honorowych i przyznawanie dyplomów uznania, o których mowa w §16, pkt. 6,
 17. przedstawienie przynajmniej raz w roku na publicznym zebraniu naukowym sprawozdania z działalności Towarzystwa i jego zamierzeń na przyszłość, ogłaszanie nazwisk przyjętych w ciągu roku członków, in¬formowanie o konkursach, przyznawanych nagrodach i innych wydarzeniach,
 18. wykonywanie innych czynności przewidzianych przez statut.
Zarząd jest władny upoważnić Prezydium do wykonywania niektórych z wyżej wymienionych czynności.

§24
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy do roku.
Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Głos przewodniczącego rozstrzyga w razie równości głosów członków Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły.


4. Prezydium Zarządu

§25
Prezydium Zarządu Towarzystwa tworzą: Prezes, dwaj wiceprezesi, Sekretarz Generalny i jego dwaj zastępcy, Skarbnik oraz Dyrektor Biura ŁTN. Wewnętrzny podział funkcji w Prezydium dokonują na wniosek Prezesa jego członkowie i zatwierdza Zarząd na pierwszym posiedzeniu po wyborach. W razie opróżnienia miejsca w Prezydium Zarządu w trakcie kadencji Zarząd może powołać tymczasowego zastępcę, który pełni powierzoną funkcję do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego. Zgromadzenie Ogólne uzupełnia skład Prezydium Zarządu na okres do końca kadencji Prezydium Zarządu.

§26
Prezydium Zarządu przygotowuje sprawy pod obrady Za-rządu, podejmuje w przypadkach nie cierpiących zwłoki decyzje należące do kompetencji Zarządu oraz wykonuje inne czynności zlecone mu przez Zarząd.

§27
W posiedzeniach Zarządu i Prezydium mogą uczestniczyć
z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Towarzystwa.

§28
Sekretarz Generalny:
 1. przygotowuje projekty planów działalności Towarzystwa i sprawozdania,
 2. nadzoruje sprawy członkostwa w Towarzystwie, w tym opłacanie składek;
 3. jest Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa;
 4. zgłasza Prezesowi Towarzystwa wnioski w sprawie zatrudnienia i zwolnienia Dyrektora Biura.
 5. sprawuje nadzór nad Biurem Towarzystwa,

§29
Zastępcy sekretarza generalnego są jego bezpośrednimi pomocnikami, wykonują powierzone im przez niego zadania,
a w razie niemożności wykonywania czynności przez Sekretarza Generalnego zastępują go.
§30
Skarbnik sprawuje ogólny nadzór nad Finansami Towarzystwa i jego majątkiem. Do jego zadań w szczególności należy:
 • opracowywanie, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym i Dyrektorem Biura, projektu budżetu Towarzystwa;
 • składanie Prezydium Zarządu i Zarządowi sprawozdania finansowego;
 • informowanie Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu i Prezydium Zarządu o stanie finansów Towarzystwa;
 • kontrola terminowości opłacania składek.

§31
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa w zakresie jego praw i obowiązków, z wyłączeniem spraw finansowych, upoważnieni są łącznie Prezes Towarzystwa i Sekretarz Generalny lub ich zastępcy.
 2. Do zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Prezydium Zarządu: Prezesa Towarzystwa (albo zastępującego go wiceprezesa albo upoważnionego przez niego Dyrektora Biura) i Skarbnika (albo zastępującego go Sekretarza Generalnego).
 3. Dyrektor Biura może zostać upoważniony przez Prezesa Towarzystwa na wniosek Prezydium do jednoosobowego zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 10 000 zł.


5. Komisja Rewizyjna

§32
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym Towarzystwa. Składa się z pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólna na trzy lata. Wewnętrzny podział funkcji dokonuje Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.

§33
Komisja Rewizyjna kontroluje wykonanie planów pracy, gospodarkę finansową Towarzystwa z punktu widzenia legalności i celowości, opłacanie składek członkowskich oraz właściwe zużycie funduszy Towarzystwa. Z wynikami kontroli Komisja Rewizyjna zapoznaje Prezydium Zarządu, Zarząd Towarzystwa oraz Zgromadzenie Ogólne.

§34
Komisji Rewizyjnej przysługuje w każdej chwili prawo wystąpienia do Zarządu Towarzystwa o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego w celu przedstawienia na nim wniosków Komisji.


IV. WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA

§35
Zadaniem Wydawnictwa Towarzystwa jest publikowanie i upowszechnianie prac naukowych i artystycznych członków Towarzystwa oraz w miarę możliwości innych pracowników naukowych.

§36
Wydawnictwem kieruje Redakcja Naczelna Wydawnictwa w składzie:
 • Redaktor Naczelny, którym jest Sekretarz Generalny Towarzystwa
 • Sekretarz Redakcji Naczelnej
 • od 2 do 4 członków.
Sekretarza Redakcji Naczelnej i jej członków powołuje na trzyletnie kadencje Zarząd Towarzystwa.

§37
Zarząd Towarzystwa na wniosek Redakcji Naczelnej powołuje na trzyletnie kadencja Redaktorów, Sekretarzy, członków Komitetów Redakcyjnych i Rad Redakcyjnych / Programowych / Naukowych wydawnictw ciągłych (czasopism i serii wydawniczych).

§38
Finansowanie ukazujących się w Wydawnictwie Towarzystwa publikacji odbywa się według zasad określonych przez Redakcję Naczelną i zatwierdzonych przez Zarząd Towarzystwa.


V. WYDZIAŁY I KOMISJE

§39
Towarzystwo składa się z Wydziałów.

§40
Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa, po¬wołaną do realizacji jego zadań w określonych dziedzinach nauk.

§41
Każdy członek Towarzystwa, z wyjątkiem członków wspierających, należy do jednego z Wydziałów według swojej specjalności naukowej. Można należeć do dwóch lub więcej Wydziałów.
§42
Wydział odbywa zebrania. Porządek obrad ustala Zarząd Wydziału. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Wydziałów co najmniej na  5 dni przed zebra-niem.

§43
W zebraniu Wydziału uczestniczą z głosem stanowiącym tylko jego członkowie.
Uchwały Wydziału, z wyjątkiem uchwał w sprawie powołania nowych członków, zapadają zwykłą większością głosów.

§44
Do zebrań Wydziału należy:
 1. wybór przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz 2-3 członków Zarządu Wydziału,
 2. zatwierdzanie wyboru przewodniczących Komisji naukowych Wydziału,
 3. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych w trybie określonym w §9,
 4. powoływanie członków Komisji,
 5. zgłaszanie wniosków w sprawie podejmowania nowych wydawnictw, ogłaszanie konkursów, przyjmowanie nagród i udzielania zasiłków na prace naukowe,
 6. uchwalanie planów działalności Wydziału oraz rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Wydziału z ich wykonania.
Z zebrań administracyjnych Wydziału sporządza się protokoły, które przedstawia się Zarządowi Towarzystwa.

§45
Osoby wymienione w paragrafie 39 pkt. l oraz przewodniczący Komisji naukowych Wydziału stanowią Zarząd Wydziału. Kadencja Zarządu Wydziału trwa trzy lata.

§46
Do Zarządu Wydziału należy kierowanie całością prac Wydziału. Zarząd Wydziału tworzy za zgodą Zarządu Towarzystwa Komisje naukowe oraz powołuje ich pierwszych przewodniczących i członków.
Zarząd Wydziału opracowuje regulaminy prac Komisji i innych jednostek Wydziału oraz przedstawia je Zarządowi Towarzystwa do zatwierdzenia.

§47
W ramach Wydziału mogą być tworzone w trybie określonym w §41 Komisje naukowe.
W skład Komisji wchodzą członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz członkowie Komisji powoływani przez Zarząd Wydziału na okres kadencji.
Komisja wybiera na trzy lata przewodniczącego spośród członków zwyczajnych Towarzystwa oraz sekretarza. Wybór przewodniczącego Komisji wymaga zatwierdzenia przez zebranie Wydziału.
Komisja zgłasza wnioski w sprawie powoływania członków Komisji, po wygłoszeniu przez nich referatu na posiedzeniu Komisji, oraz w innych sprawach nie za-strzeżonych do kompetencji Wydziału, Zarządu Towarzystwa lub Zgromadzenia Ogólnego.


VI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§48
Wszelkie spory wynikające ze stosunków między członkami Towarzystwa na tle uprawnień i obowiązków płynących z członkostwa roztrzyga sąd polubowny, do którego każda ze stron wiodących spór wybiera spośród członków Towarzystwa jednego arbitra, ci zaś super arbitra również spośród członków Towarzystwa. Orzeczenia sądu polubownego są ostateczne.
Zgromadzenie Ogólne uchwali regulamin sądu polubownego. Regulamin ten unormuje również sytuację, w których członkowie Towarzystwa będą mogli zgodnie poddać orzecznictwu sądu polubownego inne zatargi wynikłe między nimi.


VII. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§49
Majątek Towarzystwa składa się z przedmiotów majątkowych i praw stanowiących jego dotychczasową własność oraz nabywanych później na skutek zapisów i darowizn, subwencji i składek oraz wpływów ze sprzedaży wydawnictw i z innych źródeł.

§50
Podstawą gospodarki Towarzystwa jest budżet uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne. Wykonanie budżetu należy do Zarządu Towarzystwa. Z wykonania budżetu Zarząd składa Zgromadzeniu Ogólnemu co rok sprawozdanie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Ogólne udziela Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu.


VIII. BIURO TOWARZYSTWA

§51
Biuro Towarzystwa wykonuje zadania organizacyjno-techniczne związane z działalnością Towarzystwa.
§52
Biurem Towarzystwa kieruje Dyrektor Biura przyjmowany i zwalniany przez Prezesa Towarzystwa na wniosek Sekretarza Generalnego. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Prezes na wspólny wniosek Sekretarza Generalnego i Skarbnika.

§53
Dyrektor Biura Towarzystwa jest zwierzchnikiem służbo-wym wszystkich pracowników Biura i ponosi odpowiedzialność za ich działalność.

§54
Zakres obowiązków Dyrektora określa Sekretarz Generalny.

§55
Dyrektor Biura Towarzystwa ponosi współodpowiedzialność za wykonanie budżetu Towarzystwa oraz majątek Towarzystwa.


IX. ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§56
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego, powziętej na wniosek Zarządu większością 4/5 głosów. Zgromadzenie to decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa z uwzględnieniem jego zobowiązań wynikających z zawartych umów. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega za¬twierdzeniu przez organ rejestrujący.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§57
Zmiana statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego, powziętej większością 2/3 głosów.REGULAMINY NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ PRZYZNAWANYCH PRZEZ ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

REGULAMIN
nadawania Medalu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


§1

Medal ŁTN jest wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym szczególnie zasłużonym dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, oraz osobom, których uznane wybitne osiągnięcia lub postawę, ŁTN chce szczególnie uczcić.


§2

Medal ŁTN jest nadawany uchwałą Zarządu Towarzystwa na wniosek Kapituły Medalu. Zarząd podejmuje uchwałę w drodze tajnego głosowania, bezwzględną liczbą głosów.


§3

Kapituła Medalu ŁTN, zwana dalej Kapitułą, jest powoływana przez Zarząd Towarzystwa na czas jego kadencji, na wniosek Prezydium Zarządu i przedstawiona Zgromadzeniu Ogólnemu Członków. W skład Kapituły Medalu ŁTN wchodzi 6 członków i przewodniczący.


§4

Kandydatów do wyróżnienia Medalem ŁTN przedstawiają Kapitule Prezydium Zarządu ŁTN i Władze Wydziałów. Kandydatów mogą również zgłaszać członkowie Kapituły.


§5

Wniosek o nadanie Medalu ŁTN musi zawierać dane osobowe kandydata oraz szczegółowe uzasadnienie propozycji zgodne z wymienionymi w §1 Regulaminu zasadami. (Wzór wniosku w załączeniu.)


§6

Kapituła Medalu ŁTN spośród zgłoszonych wniosków, wyłania kandydatów do zatwierdzenia przez Zarząd ŁTN. Liczba przyznanych rocznie Medali nie może być większa niż pięć.


§7

Medal ŁTN wręczany jest podczas Zgromadzenia Ogólnego Członków. W szczególnych przypadkach może mieć to miejsce w innych uroczystych okolicznościach.


§8

Medale ŁTN mają kolejną numerację wygrawerowaną na rewersie. Biuro ŁTN prowadzi rejestr osób które wyróżniono Medalem ŁTN.


§9

Regulamin nadawania Medalu ŁTN i jego zmiany zatwierdza Zarząd ŁTN.

 

REGULAMIN
przyznawania Nagrody Naukowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego


§1

Łódzkie Towarzystwo Naukowe przyznaje co roku Nagrodę Naukową za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe.


§2

 Nagroda Naukowa ŁTN może być przyznawana członkom Towarzystwa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, zarówno poznawcze jak i stosowane oraz we wszelkich dziedzinach twórczości artystycznej w ciągu ostatnich trzech lat, a także za całokształt takiej działalności.


§3

Kapitułę Nagrody Naukowej ŁTN, zwana dalej Kapitułą, powołuje Zarząd Towarzystwa na czas jego kadencji i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu członków. W skład Kapituły wchodzą przewodniczący poszczególnych wydziałów i Prezes Zarządu ŁTN jako jej przewodniczący.


§4

Kapituła Nagrody Naukowej ŁTN przedstawia Zarządowi ŁTN wniosek w sprawie nagrody. Uchwała w sprawie Nagrody Naukowej podejmowana jest na prawomocnie zwołanym zebraniu przez Zarząd Towarzystwa w drodze tajnego głosowania większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu.


§5

Nagroda Naukowa ŁTN ma charakter indywidualny i składa się z dyplomu.

§6

Kandydatów do Nagrody Naukowej ŁTN zgłaszają wydziały Towarzystwa. Wydział może zgłosić tylko jednego kandydata. Wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej ŁTN musi zawierać:

 1. imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy kandydata,
 2. miejsce zatrudnienia kandydata: uczelnia, wydział, instytut, katedra, zakład,
 3. dyscyplina naukowa i /lub specjalność kandydata,
 4. dokumentację bibliograficzną pracy czy prac naukowych zgłaszanych do nagrody i/lub wykorzystania wyników prac badawczych w praktyce,
 5. uzasadnienie wniosku zawierające szczegółowe omówienie konkretnych osiągnięć i poparte recenzjami/omówieniami dwóch specjalistów reprezentujących dyscyplinę naukową kandydata.


§7

Kapituła spośród zgłoszonych wniosków wyłania w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów jednego kandydata do Nagrody, którego przedstawia Zarządowi ŁTN. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez przewodniczącego Kapituły.


§8

Nagroda Naukowa ŁTN wręczana jest podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.


§9

Dokumentacja kandydatów do Nagrody oraz protokoły z obrad są przechowywane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.


§10

Regulamin przyznawania Nagrody Naukowej ŁTN i jego zmiany zatwierdza Zarząd ŁTN.

 

Regulamin Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk

 1. Nazwa nagrody: Nagroda imienia Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej.
 2. Prace zgłaszane do nagrody: do nagrody można zgłaszać oryginalne prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej (prace zwarte, autorskie), opublikowane w ciągu dwu lat poprzedzających rok, w którym przyznawana jest nagroda.
 3. Tryb zgłaszania prac: Prace do nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły nagrody oraz jej laureaci, także jednostki organizacyjne uczelni wyższych i placówek badawczych oraz organy kolegialne stowarzyszeń naukowych. Nagroda ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.
 4. Tryb zgłaszania wniosków i rozstrzygnięcie konkursu: Wnioski zgłaszane być winny do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w terminie do 30 czerwca danego roku. Rozstrzygnięcie konkursu następować będzie do 1 października danego roku.
 5. Kapituła: Kapitułę nagrody powołuje Zarząd ŁTN na 4 lata oraz zatwierdza regulamin jej działania (w tym wysokość nagrody) i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Członków.
 6. Tryb upowszechniania informacji o konkursie i o laureatach: upowszechnianie w środowisku ogólnopolskim in-formacji o konkursie i o laureatach nagrody realizuje biuro ŁTN.
 7. Tryb kwalifikacji prac: Oceny prac dokonuje Kapituła nagrody i rekomenduje je Zarządowi ŁTN.
 8. Przyznawanie nagrody: Zarząd w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przyznaje Nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk.
 9. Wysokość nagrody i jej forma: ustala się nagrodę w złotych w wysokości odpowiadającej kwocie 1000 USD we-dług średniego kursu NBP z dnia przyznania nagrody, oraz dyplom opracowany graficznie na podstawie ex-librisu prof. Ireny Lepalczyk.
 10. Wręczanie nagrody: dorocznie w dniu święta ŁTN, to jest 16 listopada.
 11. Kapitał nagrody: stanowi go darowizna rzeczowa przekazana na rzecz ŁTN przez Zofię Brodowską, siostrę zmarłej w roku 2003 prof. Ireny Lepalczyk.
 12. Zatwierdzenie i zmiany regulaminu: Regulamin nagrody i jego modyfikacje zatwierdza Zarząd ŁTN.