Home Wydawnictwa Prace Polonistyczne
Reklama

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature PDF
Spis treści
Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 ISSN 0079-4791   

e-ISSN 2450-9353 


Problematyka pisma

  
Pierwszy rocznik „Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią i regionem, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania
i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu ponad siedemdziesięciu lat istnienia „Prace Polonistyczne” zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w „Pracach Polonistycznych” weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.
Od blisko dwudziestu lat redakcja „Prac Polonistycznych” (najpierw pod kierunkiem Krystyny Poklewskiej, a od ponad dekady — Wiesława Pusza) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia; „Jakaż to nuża wisi nade mną”, czyli w okowach ciała i duszy; Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań;
Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność
i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia.
 W ostatnich latach pismo wzbogaciło się o nowe działy; do „Rozpraw i artykułów” doszły „Edycje”, „Na marginesach lektur” i „Przekłady”.
W roku 2014 planowany jest tom: Talent i umiejętności w literackiej potrzebie.
Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy.
Każdy z publikowanych artykułów ma angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim.
Od rocznika 2012 tomy zawierają indeks nazwisk.
Postacią pierwotną periodyku jest wersja papierowa.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL, EBSCOhost oraz na portalu epnp.pl i IBUK.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus.  

ICV 2014 – 47,57
ICV 2015 – 78,33

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) i ERIH Plus.  


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 14.

 

ABOUT JOURNAL

The first annual of Studies in Polish Literature appeared in Lodz in 1937, at the initiative of prominent humanists of Free University (with Stefania Skwarczynska the head). Periodical firmly connected with the city and the hole region, from the beginning of its existance obtained a nation-wide rank. After the war, while continuing to function as a forum of the home scholar circle, gaining from each given volume a growing range of influence and increasingly stronger position nationwide. Accepted and consistently pursued as a principle was publishing in subsequent annuals articles written by the literary scholars from various centers and communities, while ensuring that they were the best specialists in a particular subject. During the more than seventy years of existence, Studies in Polish Literature gained recognition and prominence due to the fact that each annual — in the unanimous opinion of scholars — greatly enriched the knowledge of the native literature. Dissertations published in the Studies in Polish Literature came in dozens of items in the basic bibliography of every age and every field of theory and history of literature.