Home Wydawnictwa Przegląd Socjologiczny
Reklama

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review PDF
Spis treści
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

ISSN 0033-2356

e-ISSN 2450-9351

 

Problematyka pisma

„Pragniemy (...) zamanifestować, że pismo nie ma wyrażać poglądów jakiegoś »kierunku« czy »szkoły«, lecz reprezentować polski ruch socjologiczny w ogóle.”

/Florian Znaniecki w liście do Ludwika Krzywickiego, w związku  z przygotowaniem
 I tomu „Przeglądu Socjologicznego”. październik, 1929 r./

   „Przegląd Socjologiczny” jest najstarszym czasopismem socjologicznym w Polsce. Został założony przez Floriana Znanieckiego, klasyka socjologii polskiej i światowej, w roku 1930. Ukazuje się jako kwartalnik. Od kilkunastu lat poszczególne zeszyty „Przeglądu Socjologicznego” poświęcane są w większości wybranym zagadnieniom socjologicznym. Ponadto publikowane są zeszyty będące wyborem artykułów nadsyłanych do redakcji. Jeden zeszyt w roku jest anglojęzyczny z udziałem autorów zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty oryginalne, wszystkie artykuły są oceniane przez recenzentów zewnętrznych.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN.

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL,  CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCOhost, Proquest oraz na portalu ePNP.pl i IBUK

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus.  

ICV 2014 – 71,50
ICV 2015 – 73,19

Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH Plus.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba punktów w roku 2016 - 15.


ABOUT JOURNAL

Przegląd Socjologiczny ("Sociological Review") is the oldest journal on sociology in Poland. It was founded in 1930 by Florian Znaniecki, the eminent  Polish and world sociologist. Particular volumes of "Sociological Review" are  essentially devoted to selected sociological problems.  It is published quarterly with one issue published in English with contributions from foreign authors. Only  original texts are published, all articles are evaluated by external reviewers.

The journal  has been given 6 points by the Polish Ministry of Science and Higher Education.

"We wish (...) to manifest that the journal  does not express the views of any "trend" or "school" but represents Polish sociological movement in general." / Florian Znaniecki  in reference to the preparation of Volume 1 of "Sociological Review," October, 1929/