Home
Reklama

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review - Historia/History PDF
Spis treści
Przegląd Socjologiczny / Sociological Review
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 

History / Historia

 

   „Przegląd Socjologiczny” założył w 1930 r. Florian Znaniecki w Poznaniu. W latach 1930-1938 ukazało się siedem tomów „Przeglądu…”, jedynego w tym czasie ogólnopolskiego czasopisma poświęconego w całości socjologii. Na łamach „Przeglądu…” publikowali wtedy autorzy, których nazwiska przeszły do historii nauk społecznych (m.in. Hertz, Krzywicki, Ossowski, Rychliński, Znaniecki).  Dla uczczenia 80-lecia „Przeglądu…” zeszyt LIX/1 (wydany w 2010 r.) poświęcono przedrukom wybranych tekstów przedwojennych (tam również można odnaleźć kompletne spisy treści przedwojennych tomów Przeglądu).
   W 1946/7 r. w Łodzi, pod redakcją Józefa Chałasińskiego (w porozumieniu z F. Znanieckim przebywającym  w Stanach Zjednoczonych), ukazał się VIII tom „Przeglądu Socjologicznego”, zawierający niektóre  artykuły przygotowane do publikacji w 1939 r. Ukazały się jeszcze tomy IX i X, zanim w rezultacie procesu stalinizacji zlikwidowano w Polsce katedry, studia uniwersyteckie, placówki badawcze i wydawnictwa poświęcone socjologii jako „nauce burżuazyjnej”. „Odwilż” Października 1956 pozwoliła na odrodzenie się socjologii akademickiej. Wówczas J. Chałasiński (wraz z zespołem) wznowił wydawanie „Przeglądu…” pod auspicjami Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (ŁTN). Pojawiły się wtedy także inne czasopisma socjologiczne, przede wszystkim „Kultura i Społeczeństwo” (założone też przez Chałasińskiego) oraz „Studia Socjologiczne”. Profil naukowy „Przeglądu…” formowany był w tych latach przez Chałasińskiego i jego współpracowników. Stało się to szczególnie wyraźne w latach 1960-ych, kiedy Chałasiński  – w ramach restrykcji za krytykę polityki PZPR wobec nauki – został pozbawiony stanowisk w PAN i na Uniwersytecie Łódzkim.
   Po śmierci J. Chałasińskiego redakcję objął w 1979 r. Jan Lutyński w towarzystwie współpracowników z UŁ: A. Kłoskowskiej, J. Kulpińskiej, W. Piotrowskiego i J. Szczepańskiego. W latach 80-tych Przegląd koncentrował się na prezentacji badań socjologicznych nad przemianami zachodzącymi w Polsce, co prowadziło do kłopotów z cenzurą. Jaskrawym przykładem jest zeszyt relacjonujący obrady VI Zjazdu Socjologicznego (wrzesień 1981 w Łodzi), który był planowany w ramach tomu XXXV, a ukazał się jako pierwszy zeszyt tomu LV w roku 2006. Jeszcze kilka lat po śmierci J. Lutyńskiego w kwietniu 1988 ukazywały się zeszyty przez niego przygotowane.
   Od 1989 r. redaktorem naczelnym „Przeglądu Socjologicznego” jest Jolanta Kulpińska. Pismo jest obecnie wydawane jako kwartalnik. Poszczególne zeszyty są redagowane przez członków Komitetu Redakcyjnego, a niekiedy przez zaproszonych gości. Komitet Redakcyjny składa się z profesorów socjologii UŁ, natomiast członkowie Rady Redakcyjnej, recenzenci zewnętrzni, podobnie jak autorzy tekstów, reprezentują ogólnokrajowe środowisko socjologiczne. Zeszyty „Przeglądu…” mają w większości charakter tematyczny, ale pismo jest otwarte na teksty nadsyłane do redakcji. Szczególną uwagę poświęcamy nadal współczesnym przemianom społecznym, a także socjologicznemu warsztatowi badawczemu.