Home Wydawnictwa Acta Geographica Lodziensia
Reklama

Acta Geographica Lodziensia PDF
Spis treści
Acta Geographica Lodziensia
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Informacje dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Streszczenia/Abstracts
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 ISSN 0065-1249

 e-ISSN 2451-0319

 

Problematyka pisma

    Problematyka serii Acta Geographica Lodziensia dotyczy różnych specjalności geografii fizycznej i paleogeografii. Spośród 101 wydanych zeszytów (por. wykaz prac 1948-2012 – AGL 100/2012), aż 80 ma charakter monografii autorskich opartych na badaniach terenowych w Polsce Środkowej. Tematyka z reguły wykracza jednak poza ramy regionalne, a wnioski często wnoszą wkład ogólny do nauk o Ziemi. 21 zeszytów serii Acta Geographica Lodziensia – statystycznie co piąty – to tomy zbiorowe, wydawane najczęściej jako pokłosie organizowanych w Łodzi ogólnopolskich/międzynarodowych konferencji tematycznych i/lub jubileuszowych (8/1958, 13/1962, 16/1963, 24/1970, 37/1976, 50/1985, 59/1989, 61/1990, 62/1992, 65/1993, 68/1995, 71/1996, 72/1996, 74/1998, 76/1999, 78/2000, 88/2004, 89/2004, 93/2007, 100/2012, 101/2013). Lista autorów i treść tych tomów jest bardzo różna – zależy od relacjonowanych wydarzeń, specjalności badawczej osób, którym zeszyty są dedykowane itp.
    Po raz pierwszy (por. link Historia Acta Geographica Lodziensia), będące w przygotowaniu zeszyty 102/2014 oraz 103/2015, mają za zadanie podsumowanie wyników badań interdyscyplinarnych w ramach grantów badawczych realizowanych w Katedrze Badań Czwartorzędu/Katedrze Geomorfologii i Paleogeografii w latach 2011-2013. Częściowe wyniki były już prezentowane na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikowane w czasopismach różnej specjalności, bezpośrednio po ich uzyskaniu. Klucz doboru autorów i tematyki odpowiada obecnym tendencjom organizacji badań naukowych. Przygotowywane zeszyty informują o aktualnych kierunkach jak i metodach badawczych oraz mogą być pomocne w wytyczeniu dalszych wątków badań. Aktualna pozostaje również kronikarska rola Acta Geographica Lodziensia względem kierunków i metodyki rozwoju geografii fizycznej i paleogeografii w ośrodku łódzkim.

   Zespół redakcyjny zaprasza do przysyłania artykułów mieszczących się w problematyce czasopisma. Rozważamy następujące tematy kolejnych tomów: 1. Regionalizacja geomorfologiczna a regionalizacja fizycznogeograficzna; 2. Cyfrowe mapy geomorfologiczne i ich potencjalni odbiorcy. Zwracamy się z prośbą do Czytelników i Autorów AGL o zgłaszanie sugestii dotyczących tomów zbiorowych, odpowiadających bieżącym kierunkom badawczym geografii fizycznej, szczególnie wątkom budzącym kontrowersje i wymagającym przedyskutowania.

Spisy treści oraz ewentualne streszczenia poszczególnych numerów dostępne są w postaci plików PDF na stronie internetowej Księgarni ŁTN.

 Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL, EBSCOhost, Proquest oraz na portalu epnp.pl i IBUK.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Copernicus.

ICV 2014 – 55,79
ICV 2015 – 71,15

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

oraz w Bibliography and Index of Geology – GeoRef


Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 11.

 

ABOUT JOURNAL

 The journal Acta Geographica Lodziensia has been published since 1948. Its founder and first editor was Professor Jan Dylik. The journal publishes original papers and monographs focusing on broad aspects of physical geography, particularly geomorphology and palaeogeography of Central Poland. The range of interest often goes beyond the regional frames and brings a general contribution to the earth sciences. The journal is intended to be a chronicle of regional scientific events. Research problems presented in the journal refers directly to current global trends in earth sciences.

Acta Geographica Lodziensia is indexed in Bibliography and Index of Geology – GeoRef