Home
Reklama
Reklama

Regulamin Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk PDF
 1. Nazwa nagrody: Nagroda imienia Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej.
 2. Prace zgłaszane do nagrody: do nagrody można zgłaszać oryginalne prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej (prace zwarte, autorskie), opublikowane w ciągu dwu lat poprzedzających rok, w którym przyznawana jest nagroda.
 3. Tryb zgłaszania prac: Prace do nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły nagrody oraz jej laureaci, także jednostki organizacyjne uczelni wyższych i placówek badawczych oraz organy kolegialne stowarzyszeń naukowych. Nagroda ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.
 4. Tryb zgłaszania wniosków i rozstrzygnięcie konkursu: Wnioski zgłaszane być winny do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w terminie do 30 czerwca danego roku. Rozstrzygnięcie konkursu następować będzie do 1 października danego roku.
 5. Kapituła: Kapitułę nagrody powołuje Zarząd ŁTN na 4 lata oraz zatwierdza regulamin jej działania (w tym wysokość nagrody) i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Członków.
 6. Tryb upowszechniania informacji o konkursie i o laureatach: upowszechnianie w środowisku ogólnopolskim informacji o konkursie i o laureatach nagrody realizuje biuro ŁTN.
 7. Tryb kwalifikacji prac: Oceny prac dokonuje Kapituła nagrody i rekomenduje je Zarządowi ŁTN.
 8. Przyznawanie nagrody: Zarząd w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przyznaje Nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk.
 9. Wysokość nagrody i jej forma: ustala się nagrodę w złotych w wysokości odpowiadającej kwocie 1000 USD według średniego kursu NBP z dnia przyznania nagrody, oraz dyplom opracowany graficznie na podstawie ex-librisu prof. Ireny Lepalczyk.
 10. Wręczanie nagrody: dorocznie w dniu święta ŁTN, to jest 16 listopada.
 11. Kapitał nagrody: stanowi go darowizna rzeczowa przekazana na rzecz ŁTN przez Zofię Brodowską, siostrę zmarłej w roku 2003 prof. Ireny Lepalczyk.
 12. Zatwierdzenie i zmiany regulaminu: Regulamin nagrody i jego modyfikacje zatwierdza Zarząd ŁTN.