Studia Prawno-Ekonomiczne

Volume 104/2017

 

 


PRAWO - THE LAW

 

Kryzys idei trójpodziału władzy. Kilka uwag na tle współczesnego sporu o Trybunał Konstytucyjny w Polsce – perspektywa filozoficznoprawna

A Crisis over the Idea of the Tripartite Separation of Power. Some Remarks on the Grounds of the Contemporary Dispute over the Constitutional Tribunal in Poland – Legal Philosophy Perspective
Tomasz Bekrycht

 

Poza kapitalizmem i socjalizmem. Dystrybucjonizm jako alternatywa wobec materialistycznego postrzegania ludzkiej egzystencji

Beyond Capitalism and Socialism. Distributism as the Alternative to the Materialistic Concept of Human Existence
Paweł Boruta, Tomasz Tulejski

 

Stosowanie przymusu bezpośredniego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Use of Direct Coercion in Administrative Enforcement Proceedings
Iga Jaworska

 

Status prawny muzeów uczelnianych – problemy prawne i wyzwania praktyczne

Legal Status of University Museums – Legal Issues and Practical Challenges
Maria Karcz-Kaczmarek

 

Społeczne koszty udzielenia zamówienia publicznego

The Social Costs of Public Procurement
Marcin Matczak

 

Specyfika zawierania umowy sekurytyzacji

Specifics of Securitization
Michał Najman

 

Nowe konstrukcje w prawie ubezpieczeń – ankieta ubezpieczeniowa

New Constructions in Insurance Law – the Questionnaire
Robert Stefanicki

 

Nierówność stanowa w małżeństwach Jagiellonów i królów elekcyjnych

Estates Inequalities of the Jagiellonians and Election Kings Marriages
Tadeusz Szulc

 

Johna Miltona droga ku rewolucyjnej dyktaturze. Część 2

John Milton’s Road to the Revolutionary Dictatorship. Part 2
Tomasz Tulejski

 

 

EKONOMIA - THE ECONOMICS

 

Rola monitoringu statystycznego na polskim rynku zamówień publicznych

The Role of Statistic Monitoring on the Polish Public Procurement Market
Andrzej Borowicz

 

Unveiling the Time Effect of a Shock on Electricity Consumption: Evidence from Post-Transition EU Countries

Efekty czasowe szoków na rynku energii elektrycznej: badania krajów UE,  które przeszły transformację ustrojową
Đula Borozan

 

Uprawnienia zbywalne do emisji gazów cieplarnianych jako innowacja finansowa

Tradeable Greenhouse Gas Discharge Permits as a Financial Innovation
Grażyna Borys, Wojciech Krawiec

 

Rola audytu wewnętrznego w sektorze publicznym i prywatnym – wyniki badań w zakresie problemów wdrażania i korzyści z wykorzystania audytu wewnętrznego

The Role of Internal Audit in the Public and Private Sectors – the Results of Research into the Problems of Implementation and Benefits of the Use of Internal Audit
Jolanta M. Ciak, Grażyna Voss

 

Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów międzynarodowych

Innovativeness of the Polish Economy According to International Rankings
Edyta Dworak, Maria M. Grzelak

 

Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego: mity czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy?

Legal and Economic Analysis of Selected Areas of the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Myths or a Real Threat to the Signatory Countries?
Joanna Działo, Bogna Gawrońska-Nowak, Ziemowit Stańczyk

 

Sustainable Banking. Implications for an Ethical Dimension of Finance of Social Enterprise Performance

Bankowość zrównoważona. Implikacje dla etycznego wymiaru finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych
Paweł Mikołajczak

 

Redukcja regulacji czasu pracy jako kierunek zmian w sferze instytucjonalnej rynku pracy

Reduction of Working Time Regulations as aTendency in Institutional Sphere of the Labor Market
Izabela Ostoj

 

Korporacje transnarodowe wobec wyzwań XXI wieku

Transnational Corporations in Consideration of Challenges 21st Century
Magdalena Rosińska-Bukowska

 

Kapitał ludzki jako filar gospodarki opartej na wiedzy – analiza stanu regionalnego zróżnicowania w Polsce

Human Capital as a Pillar of Knowledge-Based Economy – an Analysis of the Regional Diversity in Poland
Wioletta Wierzbicka

 

Od opcji domyślnej do manipulacji, czyli o wyborze pomiędzy OFE a ZUS . Perspektywa ekonomii behawioralnej

From the Default Options to Manipulation – Choosing between OFE and ZUS.  The Perspective of Behavioral Economics
Radosław Zyzik