Home Wydawnictwa
Reklama

Wydawnictwa PDF

Łódzkie Towarzystwo Naukowe w ramach własnej działalności wydawniczej opublikowało w latach 1947-2009 co najmniej 1800 arkuszy wydawniczych, na które złożyło się około 800 tytułów. W tym czasie nastąpiła zmiana zarówno w odniesieniu do techniki składu i druku, finansowania działalności wydawniczej i treści publikacji.

Najwięcej tytułów dotyczy nauk humanistycznych. Wydawane są też liczne publikacje z zakresu nauk geograficznych, matematycznych i sztuki. Towarzystwo wydało tez podręczniki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów z zakresu wiedzy o regionie. Na uwagę zasługuje także „Informator nauki łódzkiej”, w którym zawarte są informacje o autorach i tytułach prac doktorskich, habilitacyjnych oraz o nadanych stopniach i tytułach naukowych.

Towarzystwo wydaje następujące czasopisma:

 1. Acta Archaeologica Lodziensia – rocznik
 2. Acta Geographica Lodziensia – rocznik 
 3. Art Inquiry – rocznik 
 4. Bulletin de la Societe des Science et des Lettres de Łódź… serie Deformations – 3 x w roku 
 5. Folia Medica Lodziensia – półrocznik 
 6. Prace Polonistyczne – rocznik 
 7. Przegląd Socjologiczny – kwartalnik 
 8. Rozprawy Komisji Językowej – rocznik 
 9. Studia Prawno Ekonomiczne – kwartalnik
 10. Studia Wyborcze – półrocznik 
 11. Zagadnienia Rodzajów Literackich – kwartalnik

oraz serie wydawnicze:

 1. Doktorzy Honoris Causa Łódzkich Uczelni
 2. Informator nauki łódzkiej – stopnie, tytuły naukowe, stanowiska profesorskie – rocznik 
 3. Łódzkie Szkoły Naukowe i Zespoły Naukowe
 4. Moja Droga do Nauki
 5. Rektorzy Państwowych Wyższych Uczelni w Łodzi
 6. Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych – rocznik 
 7. Sylwetki łódzkich uczonych – kilka razy w roku
 8. Szlakami nauki

 

 Zasady wyboru profesorów, którym mogą być drukowane tomiki w serii „Sylwetki Łódzkich Uczonych":

 • wybitni pracownicy uczelni łódzkich, z wykluczeniem osób, które zrezygnowały z członkostwa w ŁTN
 • poparcie Wydziału bądź Prezydium w przypadku członków ŁTN
 • dwie opinie członków ŁTN w przypadku osób niebędących członkami ŁTN
 • w przypadku osób żyjących wiek powyżej 70 lat
 • wydanie tomu w przypadku profesora niebędącego członkiem ŁTN wyłącznie na jego koszt, tom powinien zawierać życiorys naukowy i pełny zestaw dorobku publikacyjnego