Home Wydawnictwa ŁTN Folia Medica Lodziensia
Reklama
Reklama

Folia Medica Lodziensia - Zasady recenzowania/Review process PDF
Spis treści
Folia Medica Lodziensia
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Informacje dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Egzemplarze archiwalne / Archive issues
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 

Review process / Zasady recenzowania

 

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
1.Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki.
2.Redakcja stosuje zasadę, że  Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind reviewproces").
3.W innych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4.Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5.Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma i w każdym numerze czasopisma.
6.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.