Home Wydawnictwa ŁTN Folia Medica Lodziensia
Reklama
Reklama

Folia Medica Lodziensia PDF
Spis treści
Folia Medica Lodziensia
Redakcja/Editors
Zamówienia/Orders
Informacje dla autorów/Guidelines for Authors
Recenzenci/Reviewers
Zasady recenzowania/Review process
Historia/History
Egzemplarze archiwalne / Archive issues
Etyka czasopisma / Publishing ethics
Wszystkie strony

 

   ISSN 0071-6731

e-ISSN 2450-9345

 

About journal

 

Folia Medica Lodziensia (biannual) is the medical journal of Lodz medical environment, open to representatives of the medical science of the whole country. We reach not only to the scientific community of the region and the country, but also to practitioners. The journal publishes original research (clinical and experimental) and review papers. In recent volumes, particular accent was placed on review papers ordered by the editors of prominent specialists in various medical disciplines and with a strong educational aspect. Since 2002 we publish habilitation dissertation .

 

The journal is indexed in: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,52 ; ICV 2015 – 58,35),  PBN/POL-Index and PSJD - Polish Scientific Jurnals Database.

Full-text journal articles are available via ŁTN website and PSJD.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

Publisher Address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11; 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Editorial address

Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Sterlinga 3, 91-425 Łódź, Poland

tel. +48 42 6644302
tel/fax +48 42 6757613
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Problematyka czasopisma

 

Folia Medica Lodziensia są wydawnictwem łódzkiego środowiska medycznego, otwartym dla przedstawicieli nauk medycznych z całego kraju. Zasięg Folia Medica Lodziensia jest ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych regionu i kraju, ale także do lekarzy praktyków. Ponadto czasopismo trafia do bibliotek zagranicznych w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Folia Medica Lodziensia są wydawane jako półrocznik. W czasopiśmie drukowane są prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne) oraz prace poglądowe. W ostatnich tomach szczególny nacisk położono na prace poglądowe zamawiane przez Redakcję u wybitnych specjalistów z różnych dyscyplin medycznych i mające wyraźny aspekt edukacyjny. Od 2002 roku wydawane są także rozprawy habilitacyjne, jako suplementy bądź zeszyty.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach: The journal is indexed in: Index Copernicus (ICV 2014 – 71,52 ; ICV 2015 – 58,35),  PBN/POL-Index and PSJD.

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 4.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN i w bazie  Polish Scientific Jurnals Database - PSJD oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11; 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Adres Redakcji

Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Sterlinga 3, 91-425 Łódź, Poland

tel. +48 42 6644302
tel/fax +48 42 6757613
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

Editors / Redakcja

 

 

Advisory Board / Rada Naukowa

  • Head /Przewodniczący – prof. dr hab. med. Marek Pawlikowski (Łódź)
  • Members / Członkowie:
– prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół (Łódź)
– prof. dr hab. med. Józef Drzewoski (Łódź)
– prof. dr hab. Alina Gajewska (Warszawa)
– prof. dr hab. med. Kazimierz Jędrzejewski (Łódź)
– prof. dr hab. med. Marcin Kamiński (Katowice)
– prof. dr hab. med. Jarosław Kasprzak (Łódź)
– prof. dr hab. med. Beata Kos-Kudła (Zabrze)
– prof. dr hab. med. Radzisław Kordek (Łódź)
– prof. dr hab. med. Jacek Kuśmierek (Łódź)
– prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński (Łódź)
– prof. dr hab. med. Ludwik Malendowicz (Poznań)
– prof. dr hab. med. Dariusz Nowak (Łódź)
– prof. dr hab. med. Włodzimierz Olszewski (Warszawa)
– prof. dr hab. med. Marek Paradowski (Łódź)
– prof. dr hab. med. Andrzej Radek (Łódź)
– prof. dr hab. med. Stefan H. Skotnicki (Nijmegen, Holandia)
– prof. dr hab. n. med. Jacqueline Trouillas (Lyon, France)
– prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman (Łódź)

 

Publisher Address / Adres Wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11; 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Editorial address / Adres Redakcji
Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Sterlinga 3, 91-425 Łódź, Poland

tel. +48 42 6644302
tel/fax +48 42 6757613
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 Order the journal / Zamówienia

 

Full-text journal articles are available via ŁTN website and PSJD.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN i w bazie PSJD oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 


 

Guidelines for authors / Informacje dla autorów

 

Czasopismo Folia Medica Lodziensia jest wydawnictwem środowiska medycznego skupionego wokół Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w którym publikowane są oryginalne prace badawcze (kliniczne i doświadczalne) i artykuły poglądowe z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i biologicznych. Folia Medica Lodziensia ogłasza prace w języku polskim i angielskim. W pracach oryginalnych preferowany jest język angielski, a w pracach poglądowych język polski. Każda praca nadesłana do Redakcji jest oceniana pod względem wartości merytorycznych takich jak: nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenia dla rozwoju badań naukowych i postępowania klinicznego. Wstępnie manuskrypty oceniane są przez Redakcję FML, a przyjęcie pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów. Istnieje także możliwość publikowania monografii (np. prac habilitacyjnych).

Autorów prac prosimy o zapoznanie się z zasadami publikacji w Folia Medica Lodziensia – Informacje dla Autorów (plik pdf).
Prosimy o przesyłanie prac za pomocą poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
Do każdego tekstu należy dołączyć List przewodni do Redakcji (wzór listu – plik pdf), a po przyjęciu pracy do druku Autorzy zobowiązani są do podpisania Umowy z Wydawcą (plik pdf).

Pliki do pobrania w formacie pdf:

 


 

Recenzenci

 

Lista recenzentów prac opublikowanych w 38 tomie Folia Medica Lodziensia:

Ewa Brzezińska-Błaszczyk
Jan Brzeziński
Jan Chojnacki
Marian Danilewicz
Wojciech Dębek
Andrzej Głąbiński
Małgorzata Karbownik-Lewińska
Zbigniew Maziarz
Marek Pawlikowski
Bogusława Pietrzak
Stanisław Sporny
Ewa Toporowska-Kowalska
Elżbieta Waszczykowska
Anna Zalewska-Janowska

 


 

Review process / Zasady recenzowania

 

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

 

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
1.Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki.
2.Redakcja stosuje zasadę, że  Autor(zy) i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind reviewproces").
3.W innych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4.Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5.Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma i w każdym numerze czasopisma.
6.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 


 

History / Historia

 

Czasopismo (półrocznik) powstało dzięki staraniom Profesorów Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wydawane jest od 1965 roku (z przerwą wydawniczą w latach 1974-1993 spowodowaną decyzją Prezydium PAN o zaniechaniu wydawania prac z zakresu nauk ścisłych). Założycielem Folia Medica Lodziensia i pierwszym Redaktorem Naczelnym był Profesor Wacław Markert (1965-1973). Następnie przez piętnaście lat funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Profesor Michała Karasek (1994-2009). W latach 1994-2000 Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczył Profesor Leszek Woźniak, a od 2001 do chwili obecnej Profesor Marek Pawlikowski.
W ostatnich latach szczególny nacisk położono na wydawanie prac poglądowych, które zamawiane są przez Redakcję u wybitnych specjalistów – autorytetów w różnych dyscyplinach medycznych i mają wyraźny aspekt edukacyjny. Od 2002 roku publikowane są także monografie np. rozprawy habilitacyjne i zeszyty tematyczne obejmujące aktualne zagadnienia medyczno-biologiczne.

Redaktorzy założyciele

Profesor Wacław Markert (1898 - 1992)
Profesor Michał Karasek (1937 - 2009)

 

 

Full texts

 


2016

 

 

Volume 43 Issue 1/2016 - Tom 43 Zeszyt 1 /2016    full text / pełny tekst       

 


2015

 

Volume 42 Issue 1/2015 - Tom 42 Zeszyt 1 /2015    full text / pełny tekst       

Volume 42 Issue 2/2015 - Tom 42 Zeszyt 2 /2015    full text / pełny tekst       

 


2014

Volume 41 Issue 1/2014 - Tom 41 Zeszyt 1 /2014    full text / pełny tekst       

Volume 41 Issue 2/2014 - Tom 41 Zeszyt 2 /2014    full text / pełny tekst       

 


2013

Volume 40 Issue 1/2013 - Tom 40 Zeszyt 1 /2013    full text / pełny tekst        FML t. 40 z. 1/ 2013

Volume 40 Issue 2/2013 - Tom 40 Zeszyt 2 /2013    full text / pełny tekst       

 


2012

 

Volume 39 Issue 1/2012 - Tom 39 Zeszyt 1 /2012    full text / pełny tekst       

Volume 39 Issue 2/2012 - Tom 39 Zeszyt 2 /2012    full text / pełny tekst       

 


2011

 

Volume 38 Issue 1/2011 - Tom 38 Zeszyt 1 /2011    full text / pełny tekst       

supplement Volume 38 Issue 1/2011                       full text / pełny tekst      

Volume 38 Issue 2/2011 - Tom 38 Zeszyt 2 /2011    full text / pełny tekst       

supplement Volume 38 Issue 2/2011                      full text / pełny tekst       

 


2010

Volume 37 Issue 1/2010 - Tom 37 Zeszyt 1 /2010    full text / pełny tekst       

Volume 37 Issue 2/2010 - Tom 37 Zeszyt 2 /2010    full text / pełny tekst       

 


2009

 

Volume 36 Issue 1/2009 - Tom 36 Zeszyt 1 /2009    full text / pełny tekst       

Volume 36 Issue 2/2009 - Tom 36 Zeszyt 2 /2009    full text / pełny tekst       

 


 

    
       
    
    
    
    
    
    

 

 

 
Publication Ethics and Malpractice Statement / Etyka czasopisma