Studia Wyborcze / Electoral Studies - PEMS / ETYKA CZASOPISMA

Spis treści

 

                                  Publication Ethics and Malpractice Statement

 


General rules

1. "Electoral Studies" is an interdisciplinary journal devoted to the issues of the election and referendum, which primarily publishes research results made by ,widely understood ,representatives of social sciences: law, political science, sociology, history and other disciplines.
2. „Electoral Studies” is a magazine issued in Polish. Exceptionally, it can be published  in foreign languages, including primarily
English.
3. Each text, after the initial assessment by the editor-in-chief of "Electoral Studies" is sent to two independent national or international reviewers who are specialists in a particular field.
4. Editor-in-chief, members of the Editorial Board, reviewers, lingual editors, translators, and all other persons working on publication are bound by the confidentiality clause which applies to all information related to the content of the and its author.
5. Every breach of the the Law on Copyright and Related Rights (plagiarism) will be reported to the prosecutor's office and a research unit whose affiliation was pointed out by the author.Duties of authors

1. The authors of articles are required to submit only original text swritten by themselves which were not published anywhere before.
2. In case of collective works the authors are required to indicate their percentage contribution to the paper; in the absence of such indication, it is assumed that the contribution of each author in the creation of this paper is equal.
3. It is the duty of authors to disclose all the sources used in work on the publication.
4. The contract which is concluded with the author containsthe statement about the originality of work and trasnfers the copyrights to Łódzkie Towarzystwo Naukowe.Duties of reviewers

1. Reviewer does not know the name of the author (s) of the reviewed work.
2. The reviewer should report to the editor-in-chief of the journal his suspicion of conflict of interests.
3. reviewer is obliged to be objective
4. reviewer assess:
- Importance of the topic
-The state of research on this topic
5. Reviewer is obliged to inform the chief editor of the suspected infringement by the author (plagiarism).Duties and responsibilities of the editor-in-chief and the publisher

1. Editor -in -chief decides to publish the submitted text taking into account the following criteria:
-Importance of the topic
-Originality of the elaboration
-The opinions of the reviewers.
2. Editor-in-chief is responsible for the content and quality of the magazine, including compliance with the thematic scope of the magazine.
3. The publisher is obliged to prevent conflicts of interests between members of the Editorial Board, reviewers and authors.

 


                                                             Etyka czasopismaZasady ogólne

1. „Studia Wyborcze” to interdyscyplinarne czasopismo poświęcone problematyce wyborczej i referendalnej, w którym przede wszystkim publikowane są wyniki badań przedstawicieli szeroko rozumianych nauk społecznych: prawniczych, politologicznych, socjologicznych, historycznych i innych dyscyplin.
2. „Studia Wyborcze” są czasopismem ukazującym się w języku polskim. Wyjątkowo mogą być w nim publikowane artykułów w językach obcych, w tym przede wszystkim w języku angielskim.
3. Każdy nadesłany artykuł po wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego „Studiów Wyborczych” przesyłany jest do dwóch niezależnych krajowych lub zagranicznych recenzentów będących specjalistami z danej dziedziny.
4. Redaktora naczelnego, członków Rady Redakcyjnej, recenzentów, redaktorów językowych, tłumaczy i wszystkie inne osoby pracujące nad wydaniem publikacji obowiązuje klauzula poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z jej autorem i treścią.
5. O naruszeniu przez autorów nadesłanych do „Studiów Wyborczych” artykułów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (popełnienie plagiatu) będą informowani prokuratura oraz jednostka naukowa, której afiliację wskazał autor.
 

Obowiązki autorów

1. Autorzy artykułów zobowiązani są do nadsyłania wyłącznie oryginalnych prac swojego autorstwa, które nie były nigdzie publikowane.
2. W przypadku prac zbiorowych autorzy zobowiązani są podać ich procentowy udział w powstaniu pracy; w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, że udział każdego autora w powstaniu opracowania jest równy.
3. Obowiązkiem autorów jest ujawnienie wszystkich źródeł wykorzystanych w pracy nad publikacją.
4. Z autorem zawierana jest umowa, której elementem jest oświadczenie o oryginalności pracy oraz przeniesieniu na Wydawnictwo ŁTN praw autorskich.
 

Obowiązki recenzentów

1. Recenzent nie zna nazwiska autora (autorów) recenzowanej pracy.
2. Recenzent powinien zgłosić redaktorowi naczelnemu czasopisma informację o podejrzeniu występowania konfliktu interesów
3. Recenzent obowiązany jest do zachowania przy sporządzaniu recenzji pełnego obiektywizmu.
4. Recenzent ocenia:
- znaczenie tematu
- stan badań na ten temat
- klarowność i zupełność wywodu
- poprawność analizy prawniczej
- wykorzystanie literatury przedmiotu
- stronę formalną pracy, w tym poprawność języka prawniczego.
5. Recenzent zobowiązany jest poinformować redaktora naczelnego czasopisma o podejrzeniu naruszenia przez autora (autorów) ocenianej pracy praw autorskich (popełnienie plagiatu).

Obowiązki i odpowiedzialność redaktora naczelnego i wydawcy

1. Redaktor naczelny decyduje o opublikowaniu nadesłanej pracy uwzględniając następujące kryteria:
- znaczenie tematu
- oryginalność opracowania
- opinie recenzentów.
2. Redaktor naczelny odpowiada za zawartość i jakość czasopisma, w tym zgodność publikacji z zakresem tematycznym czasopisma.
3. Na wydawcy ciąży obowiązek zapobieżenia występowaniu konfliktów interesów pomiędzy członkami Rady Redakcyjnej, recenzentami i autorami.