Aktualności

Studia Wyborcze / Electoral Studies - GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW

Spis treści

 

Guidelines for Authors

 

 

 

1."Electoral Studies"accept only texts provided in electronic versions on CD or pen-drive in Word, accompanied with a copy of the paper print.

2. The maximum volume of texts, including spaces, is:
a) studium - from 60 000 to 120 000 characters (1.5-3 publishing sheets)
b) article - up to 60 000 characters (up to 1.5 publishing sheets)
c) reviews - from 12 000 up to 24 000 characters (0.3-0.6 publishing sheets)
d) note - from 4 000 up to 12 000 characters (0.1-0.3 publishing sheets)
e) gloss - from 12 000 to 24 000 characters (0.3-0.6 publishing sheets).

3. Space (spacing between lines) should be 2 lines.

4. Studies and articles cannot be devided into more than 3 chapters.

5. Italic can only be used for the foreign language terms. Boldings and underscores are not allowed. In order to draw the reader’s attention to some particular part, we use s p a c i n g s i n t h e w o r d s.

6. All citations must be enclosed in quotation marks.

7. Names in voked for the first time in the text should be preceded by the full name.

8. Gloss should be precceded by the sentence of the jugdement , composed in italics.

9. Please ensure that the footnotes and the bibliographical references conform to the guidelines set in the Chicago  Manual of Style (online at http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

10. Articles need to be annotated at the bottom of the relevant pages and that needs to include complete bibliography in alphabetical order, set out after the main text.

11. At the end of the article there must be a summary and key words both in Polish and English (also the title of the article in English).
 

 

 

Dla autorów

 


1. “Studia Wyborcze” przyjmują wyłącznie teksty dostarczone w postaci elektronicznej na CD lub dyskietce w edytorze Word, z dołączonym jednym egzemplarzem wydruku.


2. Maksymalna objętość tekstów, liczona wraz ze spacjami, wynosi:
- dla studium – od 60 000 do 120 000 znaków (1,5-3 arkusze wydawnicze)
- dla artykułu – do 60 000 znaków (do 1,5 arkusza wydawniczego)
- dla recenzji – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego)
- dla noty – od 4 000 do 12 000 znaków (0,1-0,3 arkusza wydawniczego)
- dla glosy – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego.


3. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami) powinna wynosić 2 wiersze.


4. W studiach i artykułach stosujemy najwyżej trzystopniowy podział na rozdziały.


5. Kursywa jest używana w tekście wyłącznie do terminów obcojęzycznych. Nie stosujemy wyróżnień w formie tekstu półgrubego ani podkreśleń. W celu  zwrócenia uwagi czytelnika na jakieś krótkie sformułowanie (termin) używamy p i s m a    r o z s t r z e l o n e go (s p a c j o w a n e g o).


6. Wszystkie cytowania muszą być ujęte w cudzysłów.


7. Nazwiska przywoływane po raz pierwszy w tekście powinny być poprzedzone pełnym imieniem.


8. Glosy należy poprzedzić sentencją wyroku, złożoną kursywą.


9. W bibliografii stosowny jest styl Chicago.  


10. Nie należy stosować skrótów tytułów periodyków bądź miejsc publikacji orzeczeń sądów i trybunałów.


11. Artykuły mają być opatrzone przypisami umieszczonymi na dole odpowiednich stron oraz zawierać pełną bibliografię w układzie alfabetycznym, zamieszczoną po tekście głównym.


12. Na końcu artykułów muszą się znaleźć streszczenia oraz słowa kluczowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim (również tytuł artykułu w języku angielskim).

 

 

Drukuj