Aktualności

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature

Spis treści

 

  NOWA STRONA CZASOPISMA

 

JOURNAL'S NEW WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 0079-4791

e-ISSN 2450-9353

   DOI: 10.26485/PP   
                              

 

About journal


The first annual of Studies in Polish Literature appeared in Lodz in 1937, at the initiative of prominent humanists of Free University (with Stefania Skwarczynska the head). Periodical firmly connected with the city and the hole region, from the beginning of its existance obtained a nation-wide rank. After the war, while continuing to function as a forum of the home scholar circle, gaining from each given volume a growing range of influence and increasingly stronger position nationwide. Accepted and consistently pursued as a principle was publishing in subsequent annuals articles written by the literary scholars from various centers and communities, while ensuring that they were the best specialists in a particular subject. During the more than seventy years of existence, Studies in Polish Literature gained recognition and prominence due to the fact that each annual — in the unanimous opinion of scholars — greatly enriched the knowledge of the native literature. Dissertations published in the Studies in Polish Literature came in dozens of items in the basic bibliography of every age and every field of theory and history of literature.

 

The journal is indexed in:  PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 47,57; ICV 2015 – 78,33), CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL,CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS


PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

Editorial Address

Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
p. 3.73

 

Publisher adress

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

O czasopiśmie


Pierwszy rocznik Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia Prace Polonistyczne zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w Pracach Polonistycznych weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.

Redakcja Prac Polonistycznych (pod kierunkiem: Krystyny Poklewskiej, Wiesława Pusza, a od roku 2016 Marzeny Karwowskiej) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia;  Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia; Transfer kulturowy czy narracje tożsamościowe? Polsko-francuskie spotkania literatur, kultur, tradycji; Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Wiesławowi Puszowi; Akulturacja i jej literackie oblicza.

Aktualnie Prace Polonistyczne są czasopismem o zasięgu międzynarodowym: badacze z zagranicznych renomowanych ośrodków naukowych recenzują nadesłane artykuły, zasiadają w Radzie Naukowej czasopisma, wchodzą w skład Zespołu Redakcyjnego. Na łamach Prac Polonistycznych publikowane są artykuły autorów polskich oraz zagranicznych (polonistów, slawistów, komparatystów), prezentujące literaturę polską w ujęciu porównawczym, w szerszym kontekście kulturowym.
 Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Teksty drukowane są w języku polskim i francuskim (planowane są publikacje w innych językach kongresowych).
Każdy z publikowanych artykułów posiada angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 47,57; ICV 2015 – 78,33), CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 14.
 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach: CEEOL,  CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres redakcji

Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
p. 3.73

 

Wydawca

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Drukuj