Aktualności

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature

Napisane: .

 

  NOWA STRONA CZASOPISMA

 

JOURNAL'S NEW WEBSITE

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 0079-4791

e-ISSN 2450-9353

   DOI: 10.26485/PP   
                              

 

About journal


The first annual of Studies in Polish Literature appeared in Lodz in 1937, at the initiative of prominent humanists of Free University (with Stefania Skwarczynska the head). Periodical firmly connected with the city and the hole region, from the beginning of its existance obtained a nation-wide rank. After the war, while continuing to function as a forum of the home scholar circle, gaining from each given volume a growing range of influence and increasingly stronger position nationwide. Accepted and consistently pursued as a principle was publishing in subsequent annuals articles written by the literary scholars from various centers and communities, while ensuring that they were the best specialists in a particular subject. During the more than seventy years of existence, Studies in Polish Literature gained recognition and prominence due to the fact that each annual — in the unanimous opinion of scholars — greatly enriched the knowledge of the native literature. Dissertations published in the Studies in Polish Literature came in dozens of items in the basic bibliography of every age and every field of theory and history of literature.

 

The journal is indexed in:  PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 47,57; ICV 2015 – 78,33), CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL,CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS


PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT

 

FULL TEXT ARTICLES

 

Editorial Address

Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
p. 3.73

 

Publisher adress

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

O czasopiśmie


Pierwszy rocznik Prac Polonistycznych ukazał się w Łodzi w 1937 roku, z inicjatywy wybitnych humanistów związanych z Wolną Wszechnicą (ze Stefanią Skwarczyńską na czele). Pismo na trwałe związało się z Łodzią, ale od początku było periodykiem o charakterze ogólnopolskim. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Przyjęto i konsekwentnie realizowano zasadę, aby publikować w kolejnych rocznikach artykuły literaturoznawców z rozmaitych ośrodków i środowisk, oraz aby byli to najlepsi specjaliści w zakresie danej problematyki. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia Prace Polonistyczne zyskały uznanie i wysoką rangę ze względu na to, że każdy rocznik w zgodnej opinii badaczy wydatnie wzbogacał wiedzę o rodzimej literaturze. Rozprawy opublikowane w Pracach Polonistycznych weszły w dziesiątkach pozycji do podstawowej bibliografii każdej epoki literackiej i każdej dziedziny literaturoznawstwa.

Redakcja Prac Polonistycznych (pod kierunkiem: Krystyny Poklewskiej, Wiesława Pusza, a od roku 2016 Marzeny Karwowskiej) nadaje tomom charakter monograficzny. Ukazały się roczniki poświęcone dorobkowi autorskiemu: Z. Herberta, J. Słowackiego, J. Tuwima, wydano tomy tematyczne: Przypomnienia i promocje; U zbiegów stuleci; Zaskoczenia;  Romantycy — fantastyka — podróż; Tobie — teraz. W kręgu literackich ofiarowań; Z powodu okoliczności, pod wpływem chwili; Pory dnia, pory roku; Potomność i potomkowie. Zapisać się w pamięci, zapisać się w nazwisku; Jak literat z literatem. Słowem i czynem, na tak i na nie; Z warsztatów badaczy literatury oświecenia. Aktualia; Transfer kulturowy czy narracje tożsamościowe? Polsko-francuskie spotkania literatur, kultur, tradycji; Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury. Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Wiesławowi Puszowi; Akulturacja i jej literackie oblicza.

Aktualnie Prace Polonistyczne są czasopismem o zasięgu międzynarodowym: badacze z zagranicznych renomowanych ośrodków naukowych recenzują nadesłane artykuły, zasiadają w Radzie Naukowej czasopisma, wchodzą w skład Zespołu Redakcyjnego. Na łamach Prac Polonistycznych publikowane są artykuły autorów polskich oraz zagranicznych (polonistów, slawistów, komparatystów), prezentujące literaturę polską w ujęciu porównawczym, w szerszym kontekście kulturowym.
 Wszystkie publikowane artykuły mają charakter naukowy. Teksty drukowane są w języku polskim i francuskim (planowane są publikacje w innych językach kongresowych).
Każdy z publikowanych artykułów posiada angielską wersję tytułu oraz streszczenie w języku angielskim.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN/POL-IndexIndex Copernicus (ICV 2014 – 47,57; ICV 2015 – 78,33), CEEOL, BazHum, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 14.
 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach: CEEOL,  CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Adres redakcji

Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
p. 3.73

 

Wydawca

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

Redakcja / Editors

 

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chiefprof. nadzw. dr hab. Marzena KarwowskaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.BIO

Z-ca Redaktora Naczelnego / Deputy Editor – prof. dr hab. Wiesław PuszTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Redakcji /Editorial associate – dr Marta Szymor-RólczakTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redaktorzy Tematyczni /Theme Editors: prof. dr hab. Tadeusz Błażejewski, dr Lidia Ignaczak, prof. nadzw. dr hab. Marzena Karwowska, prof. dr hab. Wiesław Pusz, prof dr hab. Maria Wichowa

Redaktorzy Językowi / Language Editors – dr Joanna Raźny, dr Marta Szymor-Rólczak, dr Katia Vandenborre (native speaker, Uniwersytet w Brukseli), Kevin King (native speaker, Uniwersytet Łódzki)

 

Rada Naukowa /Advisory Board:
Tomasz Bocheński (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Jacek Brzozowski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Roman Dąbrowski (Uniwersytet Jagielloński, Poland)
Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland)
Krystyna Maksimowicz (Uniwersytet Gdański, Poland)
Pierre Michel (Uniwersytet Angers, France)
Anne-Marie Monluçon (Uniwersytet Grenoble-Alpes, France)
Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Poland)
Dorota Walczak-Delanois (Uniwersytet w Brukseli, Belgium)
Charles Zaremba (Uniwersytet Aix-Marseille, Aix-en-Provence, France)

 

Editorial Address / Adres redakcji

Uniwersytet Łódzki
Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland
p. 3.73

 

Publisher / Wydawca

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
90-505 Łódź, tel. +48 42 665 54 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

 Order the journal / Zamówienia

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 


Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji są dostępne w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 


 

Guidelines for authors / Dla autorów

 

 

 

Zasady opracowania tekstu
Prosimy o stosowanie w przesyłanych do redakcji artykułach naukowych następujących zasad opracowania tekstu:
1. Do tekstu należy dołączyć:
— streszczenie w języku angielskim wraz z angielskim tytułem, odpowiadającym oryginałowi (ewentualnie imię i nazwisko tłumacza);
— słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
— bibliografię;
— alfabetyczny wykaz nazwisk występujących w tekście głównym oraz bibliografii (tzw. ślepy indeks);
— krótką notkę biograficzną zawierającą informacje o autorze: zainteresowania badawcze, ważniejsze publikacje;
— dane do afiliacji tekstu (pełna nazwa jednostki naukowej wraz z adresem);
— adres poczty elektronicznej;
— doktoranci winni załączyć rekomendację promotora.
2. Formatowanie tekstu:
— czcionka 12 pkt. na interlinii 1,5; tekst wyrównany do lewej i prawej;
— cytaty, zarówno prozą, jak wierszem — dłuższe niż 1,5 wiersza — prosimy wyodrębnić jako nowy akapit, opuszczając je od tekstu głównego odstępem dodatkowego wiersza, nie zmieniając wielkości czcionki oraz nie stosując kursywy i cudzysłowów;
— prosimy o niestosowanie znaku tzw. twardej spacji (CTRL+SHIFT+SPACJA).
3. W przypisach dolnych umieszczamy WYŁĄCZNIE informacje dodatkowe:
— przypisy źródłowe rozszerzające — obejmujące wskazanie źródła i cytat z niego pochodzący, komentujące przywołane poglądy;
— przypisy odsyłające – kierujące czytelnika do innych fragmentów pracy;
— przypisy polemiczne, dygresyjne, słownikowe.
4. Przypisy źródłowe zwykłe — wskazujące źródło pochodzenia cytatu, opinii, danych liczbowych, sądów, klasyfikacji podajemy wewnątrz tekstu głównego, bezpośrednio po cytowanym fragmencie w nawiasie okrągłym wg poniższego wzoru:
Opisy bibliograficzne (oraz format przypisów źródłowych) poszczególnych dokumentów
A. Książka jednego, dwóch lub trzech autorów
Nazwisko i imię autora/ów.Rok wydania. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. ISBN.
Przykład:
Czaja Jan.2008. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN: 978-83-7571-000-7.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Nazwisko, nazwisko, nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Czaja 2008: 12)
B. Praca zbiorowa (więcej niż trzech autorów)
Tytuł.Rok wydania. Imię i nazwisko redaktora. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. ISBN.
Przykłady:
Sztuka tworzenia miejsc.2007. Red. Stanisława Hrynia. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne. ISBN: 978-83-7571-0410.
Słownik chemiczny.1982. Red. nauk. Jerzy Chodkowski. Wyd. 6. Warszawa: Wiedza Powszechna. ISBN: 83-214-0323-9.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Skrót tytułu — tj. pierwsze słowo lub słowa — rok wyd.: numer stron/y)
(Sztuka 2007: 45–47)
(Słownik chemiczny 1982: 234)
C. Książka wielotomowa
Nazwisko i imię autora/ów.Rok wydania. Tytuł. Tom. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. ISBN.
Przykład:
Dąbrowski Zdzisław.2006. Pedagogika opiekuńcza w zarysie. T. 1. Wyd. 4 popr. uzup. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN: 978-83-7299-463-9.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: tom cyfrą rzymską numer stron/y cyfrą arabską)
(Dąbrowski 2006: I 12)
D. Fragment książki (np. rozdział)
Nazwisko i imię autora/ów.Rok wydania. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. ISBN. Tytuł fragmentu. Numery stron.
Przykład:
Malec Jerzy.2003. Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa. ISBN: 978-83-7299-463-9. Zmiany w stosunku prawnym Polski i Litwy po unii lubelskiej. S. 39–138.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Malec 2003: 40)
E. Artykuł w pracy zbiorowej
Nazwisko i imię autora/ów.Rok wydania. Tytuł artykułu. W: Tytuł dokumentu macierzystego. Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego (redaktor). Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. ISBN. Numery stron.
Przykład:
Mazińska-Szumska Magdalena.2006. Polityka Unii Europejskiej w zakresie nauczania języków obcych. W: Oświata polonijna na początku XXI wieku: stan i perspektywy. Red. Krystyna Gąsowska i Magdalena Mizińska-Szumska. Kraków: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. ISBN: 978-83-7299-463-9. S. 73–84.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Mazińska-Szumska 2006: 40)
F. Artykuł z czasopisma
Nazwisko i imię autora/ów artykułu.Rok wydania. Tytuł. „Tytuł czasopisma” Rok wydania, Numer czasopisma. ISSN. Numery stron.
Przykład:
Domański Cezary.2009. Mistrz z Genewy. „Charaktery” 2009, nr 10. ISSN: 1427-695X. S. 46–48.
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Domański 2009: 47)
G. Dokument elektroniczny
Nazwisko i imię autora/ów.Rok. Tytuł (wydanie) [tryb dostępu]. Wydawnictwo (opcjonalnie). Dostęp: Dostawca/Dane identyfikujące bazę lub numer [data dostępu].
Nazwisko i imię autora/ów.Rok. Tytuł (wydanie) [tryb dostępu]. Wydawnictwo (opcjonalnie). Protokół dostępu (jeśli zastosowany): Miejsce/Ścieżka/Nazwa pliku [data dostępu].
Nazwisko i imię autora/ów.Rok. Tytuł. „Tytuł gazety” [tryb dostępu], wolumin (zeszyt), ilość stron lub informacja o długości. Dostęp: Dostawca/Dane identyfikujące bazę lub numer (jeśli jest)/Pozycja lub numer akcesji [data dostępu].
Nazwisko i imię autora/ów.Rok. Tytuł. „Tytuł gazety” [tryb dostępu], wolumin (zeszyt), ilość stron lub informacja o długości. Protokół dostępu (jeśli zastosowany): Miejsce/Ścieżka/Nazwa pliku [data dostępu].
Przykłady:
Nowak Ludwik.1996. Podręcznik Internauty: podstawowe informacje o sieci [online]. Protokół dostępu: http://www.pagi.pl/pagi.start/PODRECZNIK/podrmenu.htm [20.11.1999].
Kuryłowicz Łukasz.1999. Jan Sebastian Bach. Encyklopedia Kompozytorów [online]. Protokół dostępu: http://klasyka.cavern.com.pl/ [14.04.2000].
tor, tk, mag.1999. Wybory samorządowe: Ojczyzna musi uzupełnić listy. „Kurier Poranny” [online], nr 101 z dnia 09.11.99. Protokół dostępu: http://www.kurier-poranny.com/gazeta/kp_19980914/index.asp [1999, June 13].
Grabowska-Woźniak Elżbieta.2000. Święto euroentuzjastów. „Życie Warszawy” [online]. Poniedziałek 15. maja 2000. Protokół dostępu: http://www.zw.com.pl/ [15.05.2000].
Przypis źródłowy wewnątrz tekstu:
(Nazwisko rok wyd.: numer stron/y)
(Nowak 1996: 47)

UWAGA!


Bardzo prosimy o uważne sprawdzenie adresów bibliograficznych, czy zawierają wszystkie niezbędne informacje o danej publikacji.


Numer ISBN nadawany jest w Polsce od 1974 roku. Używanie ISBN w opisie bibliograficznym stało się normą dopiero w roku 1982, stąd w publikacjach wcześniejszych numer ten może nie występować.

 Zasada przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”

Redakcja „Prac Polonistycznych”, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, jako przejawom nierzetelności naukowej,  informuje, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting” i „guest authorship”, łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

 


 

Reviewers / Recenzenci

 

Krzysztof Bak (Uniwersytet w Sztokholmie, Uniwersytet Jagielloński)
Monika Bednarczuk (Uniwersytet w Bochum, Niemcy)
Piotr Biłos (INALCO Paryż)
Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki)
Danièle Chauvin  (Université Paris IV Sorbonne)
Kinga Callebat  Université Paris IV Sorbonne
Roman Doktór (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Stanisław Jasionowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Barbara Judkowiak (UAM Poznań)
Maciej Teodor Kociuba  (UMCS Lublin)
Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Danuta Künstler-Langner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marek Nalepa (Uniwersytet Rzeszowski)
Wojciech Owczarski (Uniwersytet Gdański)
Zofia Rejman (Uniwersytet Warszawski)
Anna Saignes (Uniwersytet Stendhal-Grenoble, Francja)
Krystyna Stasiewicz (Uniwersytet Warmińsko–Mazurski)
Piotr Śniedziewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Artur Timofiejew (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Elżbieta Wichrowska (Uniwersytet Warszawski)
Barbara Wolska (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Żbikowski (Uniwersytet Rzeszowski)

 


 

Review process / Zasady recenzowania

 

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

FORMULARZ RECENZJI

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

Podstawowe zasady recenzowania publikacji:
1.Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2.W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
3.Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process").
4.W   innych   rozwiązaniach   recenzent   musi   podpisać   deklarację   o  niewystępowaniu   konfliktu   interesów.    Za   konflikt   interesów   uznaje   się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5.Recenzje  mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
6.Zasady kwalifikowania publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
7.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane; na stronie internetowej czasopisma znajduje się  lista recenzentów współpracujących.
8.Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.

 Publication Ethics and Malpractice Statement


1. The journal publishes papers concerning the field of humanities, specifically the discipline of literary study.
2. The editorial board provides the authors with an objective review of their submitted paper. The paper is valued on the basis of its content.
3. Papers are reviewed by two independent external reviewers who are not affiliated with the editor in chief.
4. Should the reviewers express conflicting judgements, a third expert is called upon. The final decision to accept or reject the paper for publication lies solely with the editorial board of  “Prace Polonistyczne”. The final decision to accept or reject the paper for publication lies solely with the editorial board of “Prace Polonistyczne”.
5. The editorial board can reject a paper without calling upon reviewers should the content of the paper not fall within the field the journal’s remit or be of unsatisfactory, substandard quality.
6. During the review process, the double-blind method is applied (neither the author nor the reviewer knows the identity of the other). In other cases, reviewers are obliged to sign a declaration that there is no conflict of interest. Conflicts are defined as direct personal relations between the reviewer and the reviewee (a family or legal relationship or conflict), a professional relationship involving a subordinate; direct collaboration in the field of work during the two years prior to the time of the review.
7. Information on both the editorial and review guidelines can be found on the online version of the journal.
8. The editorial board of “Prace Polonistyczne” declares that any incidences of professional dishonesty such as ghostwriting and guest authorship, as well as other breaches of ethical conduct, will be made known and reported to the relevant official bodies.

Reviewer’s responsibilities

1. Reviews should be submitted in a written format and must assess the paper objectively. The review must conclude unambiguously whether the paper be recommended for print in its original form, or with amendments, or be rejected.
2. In the case of papers needing considerable correction by the author, the corrected version should gain the reviewer’s or the editor in chief’s acceptance.
3. All reviewers are obliged to confidentiality in relation to the paper’s content.


Author’s responsibilities
1. The author submits for publication an original article, which is a result of his or her own research, has not been published before, and is not the subject of other publishing procedures.
2. In case of multi-author papers, the authors indicate their percentage contribution to the paper and all its parts.
3. The authors are obliged to submit in the paper all the citations which had a substantial influence on the content. All sources must also be quoted.
4. Should the author disagree with a reviewer’s opinion, he or she is entitled to submit an explanation of his or her disagreement to the editorial board.
5. The authors are obliged to submit to the editorial board a written statement as to the originality of the paper and submit a copyright transfer on to the publisher.

 

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie


 
Obowiązki Redakcji
1. W czasopiśmie publikowane są artykuły, których tematyka  mieści się w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: literaturoznawstwo.
2. Redakcja zapewnia autorom tekstów  obiektywną ocenę nadesłanych treści. Podstawą oceny jest zawartość  merytoryczna artykułu.
3. Artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy powoływani są spoza jednostki, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma.
4. W przypadku sprzecznych ocen recenzentów może zostać powoływany trzeci recenzent. Ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku  lub odrzuceniu podejmuje Redakcja „Prac Polonistycznych”.
5. Redakcja może odrzucić artykuł bez zasięgania opinii recenzentów, jeżeli artykuł nie odpowiada profilowi czasopisma lub nie spełnia standardów jakościowych.
6. W procesie recenzowania obowiązuje  model „double-blind review process" (autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości). W   innym   przypadku   recenzent  zobowiązany jest   podpisać   deklarację   o   niewystępowaniu   konfliktu   interesów. Za konflikt   interesów   uznaje   się zachodzące między recenzentem a autorem:   bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo,  związki prawne, konflikt); relacje podległości zawodowej; bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
7. Redakcja umieszcza na stronie internetowej czasopisma informację na temat zasad redakcji tekstu oraz zasad recenzowania.
8.  Redakcja „Prac Polonistycznych”, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, jako przejawom nierzetelności naukowej,  informuje, że wszelkie wykryte przypadki ghostwriting” i „guest authorship”, jak również inne przejawy łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Obowiązki Recenzentów
1. Recenzje („double-blind review process") mają formę pisemną i powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Recenzja zawiera jednoznaczną decyzję, czy artykuł jest rekomendowany do druku w niezmienionej formie, po uwzględnieniu poprawek lub nie został przyjęty do publikacji.
2. W przypadku artykułów wymagających znaczących korekt autora, poprawiona wersja artykułu powinna uzyskać akceptację recenzenta lub redaktora naczelnego.
3. Recenzentów obowiązuje klauzula poufności w zakresie treści recenzowanych artykułów.
 
Obowiązki autorów
1. Autorzy zgłaszają do publikacji oryginalne rozprawy naukowe, które są wynikiem badań własnych, które nie były wcześniej opublikowane i nie są przedmiotem innych procedur wydawniczych.
2. W przypadku artykułów wieloautorowych autorzy wskazują procentowy wkład poszczególnych autorów w powstanie artykułu i jego części.
3. Autorzy zobowiązani są zamieścić w artykule cytowania wszystkich prac, które miały istotny wpływ na treść artykułu oraz źródła wykorzystywanych danych.
4. W przypadku, kiedy autor nie zgadza się z opinią recenzenta, ma prawo przesłać Redakcji wyjaśnienie swojego stanowiska.
5. Autorzy są zobowiązani przekazać Redakcji pisemne oświadczenie o oryginalności artykułu i przeniesieniu praw autorskich.

 


 


 

2017

Prace Polonistyczne Tom 72 - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę
 
 


Drukuj