Acta Geographica Lodziensia - REVIEW PROCESS / ZASADY RECENZOWANIA

Spis treści


Review process

1) For the review of each paper, at least two independent reviewers are assigned from outside of the authors’ place of affiliation.
2) In the case of texts composed in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated with a foreign institution different from the nationality of the author / or one in which the selected language is a first language.
3) Each of the reviewers is requested to supply a statement that there is no conflict of interest between him and the author/authors. What constitutes a conflict of interest is:
 a) direct personal relations (kinship, legal relations, conflicts),
b) relations of professional subordination,
c) direct scientific cooperation in the two years before the review.
4) The review is formulated in written form. It contains:
a) an enumeration of faults and addition of comments in the text,
b) a completed review form with the conclusion of an unequivocal decision whether the paper is permitted or denied publication,
c) explanation of the conclusion.
5) The AGL review form may be found on the website of the journal.
6) The journal makes the list of the reviewers taking part in specific issues public information. The names of the reviewers of specific papers are not revealed.

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor (autorzy).
2) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy /w której wybrany język jest podstawowy.
3) Każdy z recenzentów jest proszony o złożenie oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesów między nim a autorem (autorami); za konflikt interesów uważane są:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4) Recenzja ma formę pisemną. W skład jej wchodzi:
a) zaznaczenie usterek i naniesienie uwag w tekście,
b) wypełnienie formularza recenzenckiego zakończone jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
c) uzasadnienie wniosku.
5) Formularz recenzencki AGL jest podany na stronie internetowej czasopisma.
6) Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących w kolejnych zeszytach. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

FORMULARZ RECENZJI