Acta Geographica Lodziensia - GUIDELINES FOR AUTHORS / DLA AUTORÓW

Spis treści


Guidelines for authors


1. The papers should be delivered both in digital and paper form.
2. The size of the paper (text with references, figures, illustrations, tables, photographs) should not exceed 20 pages.
3. The paper should contain: the first and last name of the author with affiliation and e-mail address, the Polish and English title, an abstract (ca. 150 words), keywords (5–10) in Polish and English, the text itself, references sorted alphabetically, and a summary (10% of the size of the primary text)  
4. The digital version of the text should be a Microsoft Office Word document, Times New Roman 12p typeface, 1.5 spacing. The text should not contain highlights in the form of bold text, italics or additional spaces; any suggestions should be contained on the margin of the document.
5. The descriptions of figures, photographs and tables should be composed both in Polish and English. Photographs should be described with the name of their authors and they year they was taken.
6. Illustrations (in black and white) have to be delivered as separate files, a vector graphic (*.cdr or *.ai) or as a picture with a resolution of at least 300 dpi (.jpg, .bmp, .tif)
7. Bibliographic references.  Each item should contain full bibliographic data (first and last name of the author/-s, year, full title, English title, publisher, pages).

 

Informacje dla autorów

1. Prace należy przekazywać w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.
2. Objętość artykułu (tekst z literaturą, rysunkami, tabelami, fotografiami) nie powinna przekroczyć 20 stron .
3. Praca powinna zawierać:  imię i nazwisko autora z afiliacją i adresem e-mail, tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt (ok. 150 słów) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (5–10) w języku polskim i angielskim, tekst, spis literatury zestawiony alfabetycznie, streszczenie w języku angielskim (o objętości 10% treści podstawowej artykułu).
4. Wersja elektroniczna tekstu w programie Microsoft Office Word, czcionka Times New Roman 12p., odstęp 1,5. Nie należy stosować w tekście wyróżnień w postaci kursywy, pogrubień, spacji; ewentualne sugestie zaznaczyć na marginesie maszynopisu.
5. Podpisy oraz objaśnienia rysunków, fotografii i tabel należy zestawić w języku polskim i angielskim. Przy fotografiach należy umieścić autora fotografii i rok wykonania.
6. Ilustracje (czarno-białe) należy dostarczyć jako osobne pliki, jako rysunek wektorowy (cdr albo *.ai) albo mający rozdzielczość przynajmniej 300 dpi (jpg, bmp, tif).
7. Spis literatury.  Każda pozycja literatury powinna zawierać pełne dane  bibliograficzne (nazwisko imię autora/ów, rok, pełen tytuł, tytuł angielski, wydawnictwo, strony).

W bibliografii preferowany jest styl Chicago.