Acta Geographica Lodziensia

Spis treści

   

 

 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia

http://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia

 

 

 

 

 

 

  ISSN 0065-1249

e-ISSN 2451-0319

    DOI 10.26485/AGL

 

About journal


The journal Acta Geographica Lodziensia has been published since 1948. Its founder and first editor was Professor Jan Dylik. The journal publishes original papers and monographs focusing on broad aspects of physical geography, particularly geomorphology and palaeogeography of Central Poland. The range of interest often goes beyond the regional frames and brings a general contribution to the earth sciences. The journal is intended to be a chronicle of regional scientific events. Research problems presented in the journal refers directly to current global trends in earth sciences.


Acta Geographica Lodziensia is indexed in Index Copernicus (ICV 2014 – 55,79 ; ICV 2015 – 58,35),  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBN/POL-IndexCEEOL, BazHumEBSCOhostCEJSH, Proquest and CrossRef (DOI).

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL, Index Copernicus, CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 


JOURNAL EDITORS

GUIDELINES FOR AUTHORS

REVIEW PROCESS

PUBLICATION ETHICS AND MALPRACTICE STATEMENT 

 

FULL TEXT ARTICLES

 

 

Editorial and Publisher address

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Problematyka pisma

 

W Acta Geographica Lodziensia publikowane są oryginalne, recenzowane prace o tematyce geograficznej, najczęściej są oparte na badaniach terenowych, prowadzonych na obszarze Polsce. Często zakresem problematyki autorzy wykraczają poza ramy regionalne, wnosząc ogólny wkład do nauk o Ziemi. Czasopismo powołane zostało w 1948 roku, a pierwszym redaktorem był Profesor Jan Dylik. Przez wiele lat publikowane były monografie, opracowywane na podstawie dysertacji doktorskich lub prace będące podstawą do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Liczne były tematyczne tomy zbiorowe, często stanowiące efekt ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji organizowanych w Łodzi. Kolejne zeszyty Acta Geographica Lodziensia odzwierciedlały rozwój myśli badawczej geografii fizycznej, a szczególnie geomorfologii i paleogeografii w ośrodku łódzkim. Dzięki obszernym streszczeniom obcojęzycznym oraz szerokiej, wieloletniej wymianie, znacząca jest obecność czasopisma w bibliografii geograficznej, zarówno krajowej jak i zagranicznej.

Począwszy od numeru 100 czasopisma (rok 2012), kolejne tomy stanowią zbiory artykułów o założonym profilu tematycznym: jak problematyka uwarunkowań rzeźby terenu niżu polskiego czy paleogeograficznego znaczenia jezior i torfowisk. Opublikowane także zostały zbiory artykułów prezentujące wyniki ważnych interdyscyplinarnych projektów badawczych kierowanych  przez łódzkich geografów: analizy osadów w stanowisku Koźmin w dolinie Warty czy problematyki ostatniego zlodowacenia na terenie środkowej i wschodniej Polsce. Wydany został również  tom poświęcony tematyce klimatu miast, prezentujący zagadnienia tego ważnego nurtu współczesnej klimatologii na przykładach z różnych części Polski.

Redakcja za szczególnie celowe uważa kompletowanie profilowanych tomów zbiorowych, przedstawiających opinie na temat zagadnień nurtujących środowisko badaczy łódzkich i z innych ośrodków geograficznych.


Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus (ICV 2014 – 55,79,57; ICV 2015 – 71,15),  Bibliography and Index of Geology – GeoRefPBN/POL-IndexCEEOL, BazHum, EBSCOhostCEJSH, Proquest and CrossRef (DOI).

Czasopismo znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów w roku 2016 - 11.

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach: Index Copernicus, CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

Historia

 

      Wydawana przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe seria Acta Geographica Lodziensia (do 10 numeru – Acta Geographica Universitatis Lodziensis) została założona w 1948 roku przez Jana Dylika, twórcę i Kierownika Zakładu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekretarza Generalnego i Prezesa (od 1966 r.) Towarzystwa. Jako organizator geograficznych badań naukowych w Łodzi, Jan Dylik dążył do włączenia młodego ośrodka w trendy nauki światowej. Serię widział jako drogę komunikacji naukowej – miała propagować łódzką myśl geograficzną w Polsce i na świecie, a jednocześnie torować jej autorom drogę kontaktów, także zagranicznych. Poszukiwanie merytorycznych, przestrzennych i metodycznych ram badań jest wyraźnie widoczne jako cel pierwszych, jeszcze nieregularnie (0 do 7 rocznie) publikowanych zeszytów. Wychodziły one w wysokim nakładzie (do 2000 egz.) i z szerokimi streszczeniami obcojęzycznymi. Większa część każdego numeru (ok. 500 egz.) była przeznaczana na wymianę. Acta Geographica Lodziensia docierały do kilkuset placówek geograficznych na całym świecie, pozyskując w rewanżu czasopisma, których zdobycie inną drogą nie było możliwe. Niewątpliwie właśnie tej serii zawdzięczaliśmy w Bibliotece Instytutu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego wyjątkową, nie tylko w skali Polski, listę czasopism zagranicznych z zakresu nauk o Ziemi. Wynikiem szerokiej, wieloletniej wymiany stała się również obecność ukazujących się prac w światowej bibliografii geograficznej, a w licznych przypadkach także kontakty i współpraca naukowa autorów. 
    Wszystkie zeszyty Acta Geographica Lodziensia dotyczą różnych specjalności geografii fizycznej (3 wyjątki – 2/1948, 9/1962 i 15/1962), chociaż przeważa tematyka z zakresu geomorfologii i paleogeografii. 80 numerów ma charakter monografii autorskich. Po pierwszych, teoretyczno-programowych i metodycznych pracach, od początku lat sześćdziesiątych charakterystyczne stały się monografie opracowane na podstawie bronionych w Łodzi doktoratów, opublikowane (ok. 50 prac) po zakończeniu przewodu i uwzględnieniu uwag recenzentów, przedstawieniu pracy na zebraniu Komisji Geograficznej III Wydziału ŁTN, a w końcu jej zakwalifikowaniu do druku przez zespół redakcyjny. Znalezienie się na liście autorów tego, umownie drugiego, cyklu było ambicją geografów fizycznych i niejako warunkiem koniecznym obecności w cyklu trzecim, złożonym z rozpraw habilitacyjnych. Rozpoczął się on w pierwszych latach siedemdziesiątych, a dzisiaj obejmuje 16 z 21 rozpraw przygotowanych w ośrodku z geografii fizycznej. Do odrębnej grupy należą dwie prace „profesorskie” (45/1982 i 60/1990).
    Większość opublikowanych w Acta Geographica Lodziensia monografii autorskich jest oparta na badaniach terenowych w Polsce Środkowej i stanowi interpretację środowiska naturalnego tzw. regionu łódzkiego. Prace są wielokrotnie cytowane w wydawnictwach, także zagranicznych – zarówno w periodykach, jak i monografiach problemowych oraz podręcznikach. Liczne zyskały dobrą lub bardzo dobrą opinię formalną, a ponad połowa tomów została wyróżniona: jeden (4/1953) uzyskał Nagrodę Państwową II°, trzy (19/1965, 28/1972, 45/1982) – Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego II°, dwadzieścia – Nagrody Ministra Szkolnictwa III°, jeden – Nagrodę Wydziału III PAN, ponad dwadzieścia – Nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II° lub III°. Dwie prace otrzymały Nagrody Rady Naukowej Województwa Łódzkiego.
   Statystycznie co piąty z zeszytów serii Acta Geographica Lodziensia (21 opublikowanych i dwa w przygotowaniu) stanowią tomy zbiorowe, wydawane z okazji organizowanych w Łodzi ogólnopolskich/międzynarodowych konferencji tematycznych i/lub jubileuszowych. Łącznie zamieszczono w nich 225 artykułów (40 w językach kongresowych) 283 autorów, w tym 30 zagranicznych. Pierwszy tom zbiorowy – Studia z geomorfologii dynamicznej (8/1958) – pojawił się dziesięć lat po założeniu serii. Badania zrealizowane w regionie łódzkim i Górach Świętokrzyskich opublikowano w nim wraz z teoretycznym podsumowaniem i pełną bibliografią dorobku ośrodka oraz dalszym programem badawczym przedstawionym przez Jana Dylika. Po latach nie ulega wątpliwości, że tom zamykał wstępny, „poszukiwawczy” okres w historii geomorfologii łódzkiej i jednocześnie wytyczał kierunek badań w nowopowstałym Instytucie Geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Do szczególnie znaczących merytorycznie należą również Problemy czwartorzędu (24/1970) – 36 prac, w tym 18 artykułów autorów zagranicznych i 18 autorów polskich (10 „łódzkich”). Szeroki przegląd ówczesnych, światowych kierunków badań geograficznych jest hołdem złożonym Profesorowi Janowi Dylikowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, a niewątpliwe również stanowi dowód na międzynarodową rangę serii. Kolejny tom zbiorowy Studia z paleogeografii czwartorzędu (AGL 37/1976), który ukazał się trzy lata po śmierci Profesora Jana Dylika jest tomem dedykowanym przez uczniów i współpracowników Jego pamięci. Następny – The Cold Warta Stagelithology, palaeogeography, stratigraphy (AGL 68/1995), jest jedynym tomem obcojęzycznym (języki angielski i niemiecki), ze streszczeniami w języku polskim. Zawiera referaty wygłoszone na Sympozjum Międzynarodowej Unii Geograficznej w 1994 roku w Łodzi. W ostatnich latach, prace autorów zagranicznych nie były publikowane. Ukazało się natomiast 8 zbiorowych tomów tematycznych, a  wśród nich trzy jubileuszowe, dedykowane Profesor Halinie Klatkowej – Poligeneza rzeźby w Polsce (AGL 71/1996); Profesorowi Tadeuszowi Krzemińskiemu – Przemiany krajobrazu naturalnego Polski (AGL 74/1998), oraz Profesor Krystynie Turkowskiej – Uwarunkowania rzeźby niżowej (AGL 100/2012). Ostatni z dotychczasowych zeszytów (101/2013) poświęcono pamięci Profesora Jana Dylika z okazji czterdziestej rocznicy śmierci. Treść programowy artykułu p.t. Rozwój myśli badawczej w geomorfologicznym ośrodku łódzkim opublikowany we wspomnianym zeszycie 8/1958 AGL wykorzystano jako wprowadzenie do dyskusji na temat dziedzictwa tej myśli w badaniach realizowanych w Katedrze Badań Czwartorzędu, jednostce najpełniej kontynuujących badania łódzkiej szkoły peryglacjalnej, od października 2012 r. przekształconej w Katedrę Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu.
     Kolejne numery serii Acta Geographica Lodziensia mają różną objętość, od 3 do 30 arkuszy wydawniczych, przy czym typowe są zeszyty o objętości 10 arkuszy. Przez wiele lat charakterystyczny był format A5. Od 2005 roku został on zmieniony na A4, przy równoczesnym zmianie układu tekstu na dwukolumnowy. Jest to jeden z efektów dostosowywania serii do współczesnych wymagań edytorskich, czynionych staraniem Wydawnictwa – Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Wcześniejszym przykładem była zmiana strony graficznej i kolorowa wersja okładki oraz nowy układ strony redakcyjnej. Poszczególne tomy mają ilustracje czarno-białe lub kolorowe zmiennie, zależnie od aktualnych możliwości finansowych Wydawnictwa. Tradycyjnie, zarówno monografie jak i artykuły w tomach zbiorowych, zawsze zawierają obszerne streszczenia w języku angielskim (od 1994 r., wcześniej często francuskie, rzadziej niemieckie lub rosyjskie) oraz dwujęzyczne tytuły, abstrakty, podpisy pod ilustracjami i opisy tabel. W ostatnich latach dodano słowa kluczowe i afiliacje autorów.
     Wydany w 2012 r. setny numer serii skłonił do refleksji na temat współczesnej roli Acta Geographica Lodziensia. Seria pozostaje popularna i w dalszym ciągu traktowana jest jako wizytówka ośrodka łódzkiego. Jej rola podczas 65 lat od powstania musiała jednak ulec zmianie. Wymiana, nie tylko ze względu na spadek nakładu (200 egz. w chwili obecnej) straciła uzasadnienie jako droga pozyskiwania publikacji zagranicznych dzięki rozwojowi współczesnych form komunikacji naukowej. Informacja o kolejnych numerach i obszerne streszczenia w językach kongresowych są publikowane  na stronie Wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (http://www.ltn.lodz.pl). Niewątpliwie aktualna pozostaje natomiast, kultywowana przez wszystkie dotychczasowe zespoły redakcyjne i doceniana przez autorów, rola Acta Geographica Lodziensia jako świadectwa rozwoju myśli naukowej łódzkiego ośrodka geograficznego w zakresie nauk o Ziemi.
                                                                                                
                                                       *                *                 *

Redaktorzy / Sekretarze Acta Geographica Lodziensia:       
1. Jan Dylik / Halina Klatkowa w latach 1948-1969 (numery 1-23)
2. Mieczysław Dorywalski / Halina Klatkowa w latach 1970-1975 (numery 24-36)
3. Halina Klatkowa / Jadwiga Wieczorkowska w latach 1976-1993 (numery 37-63)
                            i Danuta Szafrańska w latach 1995-1997 (numery 65-73)
4. Krystyna Turkowska /Danuta Dzieduszyńska (Szafrańska-) od 1998 (numery od 74)

Członkami Komitetu Redakcyjnego Acta Geographica Lodziensia 1-100 byli (w porządku alfabetycznym): Mieczysław Dorywalski, Jan Dylik, Anna Dylikowa, Józef Gołąb, Paweł Jokiel, Juliusz Jurczyński, Zbigniew Klajnert, Tadeusz Klatka, Kazimierz Kłysik, Krzysztof Kożuchowski, Tadeusz Krzemiński, Zygmunt Maksymiuk, Barbara Manikowska, Stanisław Pietkiewicz, Krystyna Turkowska, Stanisław Zych.
Aktualny Zespół (od zeszytu 101) jest przedstawiony na stronie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

 

Adres redakcji i wydawcy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 
Editors  /  Redakcja

 
Editor-in-Chief / Redaktor Naczelnydr hab. prof. nadzw. UŁ Jacek Forysiak — BIO Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deputy Editor / Zastępca Redaktora Naczelnego – dr hab. Anita Wolaniuk — Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Editorial Secretary, Associate Editor / Sekretarz Redakcji, Redaktor Tematyczny – dr Danuta Dzieduszyńska — Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Language Editor / Redaktor Językowy – Anna Przybył, Bartosz Łuczak

Advisory Board / Komitet Redakcyjny: 

– prof. Andriy Bogucki, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
– prof. dr hab. Ryszard K. Borówka, Uniwersytet Szczeciński , Poland
– prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Poland
– prof. dr hab. Piotr Gębica, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Poland
– prof. dr hab. Paweł Jokiel, Uniwersytet Łódzki, Poland
– dr Olaf Juschus, University of Applied Sciences in Eberswalde, Germany
– prof. Vladislav Kuznetsov, St. Petersburg State University, Russia
– dr hab. prof. UŁ Małgorzata Roman, Uniwersytet Łódzki, Poland
– dr hab. prof. UW Ewa Smolska, Uniwersytet Warszawski, Poland
– dr hab. prof. UŁ Juliusz Twardy, Uniwersytet Łódzki, Poland
– prof. dr hab. Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki, Poland
– prof. Igor I. Zveryaev, P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Moskwa, Russia

 

Editorial and publisher address / Adres redakcji i wydawcy:

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

tel. +48 42 665 54 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 Order the journal / Zamówienia

 

Full-text journal articles are available via: ŁTN website, CEEOL and CEJSH.

Printed copies of the journal can be purchased through ŁTN bookstore or ordered by email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są na stronie ŁTN, w bazach CEEOL i CEJSH oraz na portalach epnp.pl i IBUK

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.

 

 
Guidelines for authors


1. The papers should be delivered both in digital and paper form.
2. The size of the paper (text with references, figures, illustrations, tables, photographs) should not exceed 20 pages.
3. The paper should contain: the first and last name of the author with affiliation and e-mail address, the Polish and English title, an abstract (ca. 150 words), keywords (5–10) in Polish and English, the text itself, references sorted alphabetically, and a summary (10% of the size of the primary text)  
4. The digital version of the text should be a Microsoft Office Word document, Times New Roman 12p typeface, 1.5 spacing. The text should not contain highlights in the form of bold text, italics or additional spaces; any suggestions should be contained on the margin of the document.
5. The descriptions of figures, photographs and tables should be composed both in Polish and English. Photographs should be described with the name of their authors and they year they was taken.
6. Illustrations (in black and white) have to be delivered as separate files, a vector graphic (*.cdr or *.ai) or as a picture with a resolution of at least 300 dpi (.jpg, .bmp, .tif)
7. Bibliographic references.  Each item should contain full bibliographic data (first and last name of the author/-s, year, full title, English title, publisher, pages).

 

Informacje dla autorów

1. Prace należy przekazywać w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.
2. Objętość artykułu (tekst z literaturą, rysunkami, tabelami, fotografiami) nie powinna przekroczyć 20 stron .
3. Praca powinna zawierać:  imię i nazwisko autora z afiliacją i adresem e-mail, tytuł w języku polskim i angielskim, abstrakt (ok. 150 słów) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (5–10) w języku polskim i angielskim, tekst, spis literatury zestawiony alfabetycznie, streszczenie w języku angielskim (o objętości 10% treści podstawowej artykułu).
4. Wersja elektroniczna tekstu w programie Microsoft Office Word, czcionka Times New Roman 12p., odstęp 1,5. Nie należy stosować w tekście wyróżnień w postaci kursywy, pogrubień, spacji; ewentualne sugestie zaznaczyć na marginesie maszynopisu.
5. Podpisy oraz objaśnienia rysunków, fotografii i tabel należy zestawić w języku polskim i angielskim. Przy fotografiach należy umieścić autora fotografii i rok wykonania.
6. Ilustracje (czarno-białe) należy dostarczyć jako osobne pliki, jako rysunek wektorowy (cdr albo *.ai) albo mający rozdzielczość przynajmniej 300 dpi (jpg, bmp, tif).
7. Spis literatury.  Każda pozycja literatury powinna zawierać pełne dane  bibliograficzne (nazwisko imię autora/ów, rok, pełen tytuł, tytuł angielski, wydawnictwo, strony).

W bibliografii preferowany jest styl Chicago.

 

 

 

 
Reviewers /Recenzenci

 

Reviewers in volume 106/2017 - Recenzenci tomu 106/2017

Piotr Czubla – Uniwersytet Łódzki
Stanisław Fedorowicz – Uniwersytet Gdański
Wacław Florek – Akademia Pomorska
Maria Górska-Zabielska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Zdzisław Jary – Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Kalicki – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
Tomasz Karasiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Elżbieta Kobojek – Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Krzemień – Uniwersytet Jagielloński
Józef Kukulak – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Adam Łajczak – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Marek Majewski – Akademia Pomorska
Michał Makos – Uniwersytet Warszawski
Małgorzata Malkiewicz – Uniwersytet Wrocławski
Anna Michno – Uniwersytet Jagielloński
Piotr Migoń – Uniwersytet Wrocławski
Krystyna Milecka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Przemysław Mroczek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Milena Obremska – Instytut Nauk Geologicznych PAN
Joanna Petera-Zganiacz – Uniwersytet Łódzki
Irena Pidek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Małgorzata Pisarska-Jamroży – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Ewa Smolska – Uniwersytet Warszawski
Lucyna Wachecka-Kotkowska – Uniwersytet Łódzki
Adam Walanus – Akademia Górniczo-Hutnicza
Piotr Weckwerth – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Barbara Woronko – Uniwersytet Warszawski
Piotr Paweł Woźniak – Uniwersytet Gdański
Wojciech Zgłobicki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Paweł Zieliński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Marcin Żarski Państwowy – Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

 

Reviewers in volume 105/2016 - Recenzenci tomu 105/2016

Bernard Cedro - Uniwersytet Szczeciński
Zdzisław Jary - Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Karasiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Piotr Kittel - Uniwersytet Łódzki
Sławomir Kobojek - Uniwersytet Łódzki
Dominik Kopeć - Uniwersytet Łódzki
Grzegorz Kowalewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Piotr Kulesza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Andrzej Łachacz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Marek Majewski - Akademia Pomorska w Słupsku
Małgorzata Malkiewicz - Uniwersytet Wrocławski
Małgorzata Mazurek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Anna Michno - Uniwersytet Jagielloński
Krystyna Milecka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Joanna Mirosław-Grabowska - Instytut Nauk Geologicznych PAN
Daniel Okupny - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Joanna Petera-Zganiacz - Uniwersytet Łódzki
Małgorzata Roman - Uniwersytet Łódzki
Renata Stachowicz-Rybka - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN
Magdalena Suchora - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kazimierz Tobolski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; WSKSM Toruń
Klara Tomaszewska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Juliusz Twardy - Uniwersytet Łódzki
Artur Zieliński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 

 

 Review process

1) For the review of each paper, at least two independent reviewers are assigned from outside of the authors’ place of affiliation.
2) In the case of texts composed in a foreign language, at least one of the reviewers is affiliated with a foreign institution different from the nationality of the author / or one in which the selected language is a first language.
3) Each of the reviewers is requested to supply a statement that there is no conflict of interest between him and the author/authors. What constitutes a conflict of interest is:
 a) direct personal relations (kinship, legal relations, conflicts),
b) relations of professional subordination,
c) direct scientific cooperation in the two years before the review.
4) The review is formulated in written form. It contains:
a) an enumeration of faults and addition of comments in the text,
b) a completed review form with the conclusion of an unequivocal decision whether the paper is permitted or denied publication,
c) explanation of the conclusion.
5) The AGL review form may be found on the website of the journal.
6) The journal makes the list of the reviewers taking part in specific issues public information. The names of the reviewers of specific papers are not revealed.

Reviewer’s Conflict-of-Interest Statement

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji

1) Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor (autorzy).
2) W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy /w której wybrany język jest podstawowy.
3) Każdy z recenzentów jest proszony o złożenie oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesów między nim a autorem (autorami); za konflikt interesów uważane są:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4) Recenzja ma formę pisemną. W skład jej wchodzi:
a) zaznaczenie usterek i naniesienie uwag w tekście,
b) wypełnienie formularza recenzenckiego zakończone jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
c) uzasadnienie wniosku.
5) Formularz recenzencki AGL jest podany na stronie internetowej czasopisma.
6) Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących w kolejnych zeszytach. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów

FORMULARZ RECENZJI


      

 

Publication Ethics and Malpractice Statement - download

 

Etyka czasopisma - pobierz

  


 

NOWA STRONA CZASOPISMA

JOURNAL’S NEW WEBSITE

http://czasopisma.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia

http://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Geographica-Lodziensia

 

 

Acta Geographica Lodziensia Tom 106/2017 - zadanie finansowane w ramach umowy 597/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na działalność upowszechniającą naukę