Irena Jaros — BIOGRAPHY

 

Irena Jaros

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim,  kierownik Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UŁ. Główne zainteresowania badawcze wiążą się z polską dialektologią, badaniem systemów gwarowych położonych na pograniczach międzydialektalnych, ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa oraz dynamiki zmian w gwarach oraz z logopedią, jej związkami z językoznawstwem w zakresie metod terapii. Jest autorem monografii Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza (Łódź 2001), Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne (Łódź 2009) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 2014 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

 

Irena Jaros

dr hab., Associate Professor at Łódź University, Head of the Chair of Polish Dialectology and Logopaedics,  Institute of Polish Language and Literature, Faculty of Philology.

Her main research interest is Polish dialectology, systems of regional dialects with special regard to word formation and dynamics of dialect transformation. Her research also focuses on logopaedics and its connections to linguistics in speech therapy.

Her publications include Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza (Łódź 2001), Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne (Łódź 2009) and several dozen academic articles.

She has been Editor-in-Chief of Rozprawy Komisji Językowej since 2014.