Nagroda ŁTN im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej - AKTUALNOŚCI - Regulamin Nagrody

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk

1. Nazwa nagrody: Nagroda imienia Profesor Ireny Lepalczyk za prace badawcze z pedagogiki społecznej.

2. Prace zgłaszane do nagrody: Do nagrody można zgłaszać oryginalne prace badawcze z zakresu pedagogiki społecznej (prace zwarte, autorskie), opublikowane w ciągu dwu lat poprzedzających rok, w którym przyznawana jest nagroda.

3. Tryb zgłaszania prac: Prace do nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły nagrody oraz jej laureaci, także jednostki organizacyjne uczelni wyższych i placówek badawczych oraz organy kolegialne stowarzyszeń naukowych. Nagroda ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

4. Tryb zgłaszania wniosków i rozstrzygnięcie konkursu: Wnioski zgłaszane być winny do Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, w terminie do 30 czerwca danego roku. Rozstrzygnięcie konkursu następować będzie do 1 października danego roku.

5. Kapituła: Kapitułę nagrody powołuje Zarząd ŁTN na 4 lata oraz zatwierdza regulamin jej działania (w tym wysokość nagrody) i przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Członków.

6. Tryb upowszechniania informacji o konkursie i o laureatach: Upowszechnianie w środowisku ogólnopolskim informacji o konkursie i o laureatach nagrody realizuje biuro ŁTN.

7. Tryb kwalifikacji prac: Oceny prac dokonuje Kapituła nagrody i rekomenduje je Zarządowi ŁTN.

8. Przyznawanie nagrody: Zarząd w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przyznaje Nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk.

9. Wysokość nagrody i jej forma: Ustala się nagrodę w złotych w wysokości odpowiadającej kwocie 1000 USD według średniego kursu NBP z dnia przyznania nagrody, oraz dyplom opracowany graficznie na podstawie ex-librisu prof. Ireny Lepalczyk.

10. Wręczanie nagrody: Dorocznie w dniu święta ŁTN, to jest 16 listopada.

11. Kapitał nagrody: Stanowi go darowizna rzeczowa przekazana na rzecz ŁTN przez Zofię Brodowską, siostrę zmarłej w roku 2003 prof. Ireny Lepalczyk.

12. Zatwierdzenie i zmiany regulaminu: Regulamin nagrody i jego modyfikacje zatwierdza Zarząd ŁTN.