Aktualności

 

Prace Polonistyczne - Tom 72/2017       Studies in Polish Literature - Volume 72/2017

 

Rozprawy

Obrazy akulturacji w „Tarocie paryskim”
Images of acculturation in “The Parisian tarot ”

Marzena Karwowska

Akulturacja? Czy inny wektor współczesności? Kilka słów o refleksji Czesława Miłosza
Acculturation? Or another vector of modernity? Reflections on the thoughts of Czesław Miłosz

Magdalena Lubelska-Renouf

Być obcym u siebie? Marcin Świetlicki i Barbara Gruszka-Zych wobec znaków przynależności
Native strangers? Marcin Świetlicki and Barbara Gruszka-Zych facing signs of belonging

Stanisław Jasionowicz

Oniryczna antycypacja Kornela Filipowicza
The oneiric anticipation of Kornel Filipowicz

Dorota Samborska-Kukuć

Zbrodnia w wieloetnicznym Lwowie.  Żydzi w kryminałach Marka Krajewskiego
Crime in multiethnic Lvow. Jews in Marek Krajewski’s crime stories

Małgorzata Domagalska

Pierwiastek pałubiczny, konstrukcja i akulturacja w „Pałubie” Karola Irzykowskiego
Pałubic element, construction and acculturation in “Pałuba ”by Karol Irzykowski

Maria Gołębiewska

Konteksty inkulturacyjne w „Rękodziele fabryki sukiennej...” Wacława Sierakowskiego
Inculturatory Contexts in “Rękodzieło fabryki sukiennej…” by Wacław Sierakowski

Marta Szymor-Rólczak

«Aller à la  Pologne, c’était aller à la lumière». Claude Backvis et la médiation de la culture polonaise en Belgique francophone (1930-1960)
“To go to Poland was to go to the light”. Claude Backvis and the mediation of Polish culture in French-speaking Belgium (1930–1960)
 
Laurent Béghin


Porównania i konteksty. Z zagadnień komparatystyki

Życie i pisanie (dla) wspólnoty: Käthe Schirmacher i Stefania Laudyn-Chrzanowska między feminizmem a nacjonalizmem
The self, community, and writing: Käthe Schirmacher and Stefania Laudyn-Chrzanowska between feminism and nationalism

Monika Bednarczuk

Od les goguettes do kabaretów, czyli o zależnościach między polską i francuską piosenką kabaretową z przełomu XIX / XX wieku
From the les goguettes to cabarets — ab out the relationship between a French and Polish cabaret song in the years 1881–1911

Lidia Ignaczak

Mise en corps des «gueules» de «Ferdydurke»: le ballet grotesque d’Anna Hop à la lumière de l’œuvre de Gombrowicz
The Grotesque Ballet of Anna Hop in Light of Gombrowicz’s Works

Cécile Bocianowski

 

Na marginesach lektur

Tadeusz Boy-Żeleński: Une critique littéraire engagée dans l’exploration de la vie et de l’autonomie de l’art
Tadeusz Boy-Żeleński: A literary criticism committed to the exploration of life and the autonomy of art

Piotr Biłos

Drukuj