Aktualności

Studia Prawno-Ekonomiczne

Tom 105/2017

 

 

 

PRAWO – THE LAW

Unikanie opodatkowania a uchylanie się od opodatkowania – o kryteriach rozróżniających
Tax Avoidance and Tax Evasion – Differencing Criteria

Małgorzata KURZAC


Torts in Israeli Law. Medical Malpractice and Nonpecuniary Harm
Delikty w prawie izraelskim. Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w wyniku medycznych zaniedbań

Natali LEVIN


Trzej romaniści we wspomnieniach Marcelego Chlamtacza
Three Roman Law Experts in Reminiscences of Marceli Chlamtacz

Grzegorz NANCKA


Nationalsozialistischer Völkermord an der polnischen Intelligenz – persönliche Eindrücke und Erfahrungen in zwanzig Forscherjahren (Vortrag zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Lodz, gehalten am 12. Juni 2017 in Lodz)
Dieter SCHENK


Narodowosocjalistyczne ludobójstwo dokonane na polskiej inteligencji – przemyślenia i doświadczenia z dwudziestu lat badań (wykład z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, wygłoszony w Łodzi, 12 czerwca 2017 r.)
Dieter SCHENK


Legislation on Employer Monitoring of Employees at the Workplace in the Czech Republic
Regulacja prawna monitoringu pracowników w miejscu zatrudnienia w Republice Czeskiej

Eva ŠIMEČKOVÁ


Czekając na generała Moncka. Źródła Burke’owskiej teorii rewolucji
Waiting for General Monck. The Sources of Burkean Theory of Revolution

Tomasz TULEJSKI


The Optional Declarations Regime as a Lawful Tool to Develop the Jurisprudential Interaction Between the African Court on Human and Peoples’ Rights and the National Authorities
Reżim deklaracji fakultatywnych jako instrument interakcji między państwami i Afrykańskim Trybunałem Praw Człowieka

Marek WASIŃSKI


Zgodność z Konstytucją demonstracyjnego okazywania w miejscu publicznym lekceważenia Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom – Glosa do wyroku TK z 21.9.2015 r., K 28/13

Jan KULESZA

 

 

EKONOMIA – THE ECONOMICS

Zjawisko wygładzania dochodu na przykładzie polskich spółek publicznych
The Phenomenon of Smoothing Income on the Example of Polish Public Limited Companies

Adam ADAMCZYK, Dawid DAWIDOWICZ


Koszty zarządzania bezpieczeństwem pracy – badanie poziomu świadomości pracodawców
The Costs of Safety Management in the Perception of Employers – Research Report

Katarzyna BOCZKOWSKA, Marta ZNAJMIECKA-SIKORA


Wystąpienie problemu prawnego jako funkcja czynników indywidualnych i kontekstowych. Analiza ekonometryczna z wykorzystaniem hierarchicznego modelu logitowego
Demand for Legal Aid as a Function of Individual and Contextual Factors. Econometric Analysis by Means of a Hierarchical Logit Model

Waldemar FLORCZAK , Wojciech GRABOWSKI


Zastosowanie międzynarodowych indeksów do oceny innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej
Application of International Synthetic Measures to Assess Innovativeness of EU Member States

Maria M. GRZELAK, Elżbieta ROSZKO-WÓJTOWICZ


Corporate Governance Theories in the New Institutional Economics Perspective. The Classification of Theoretical Concepts
Teorie nadzoru korporacyjnego w świetle założeń nowej ekonomii instytucjonalnej. Próba usystematyzowania koncepcji

Emilia KLEPCZAREK


Wzrost gospodarczy a zatrudnienie w Polsce w latach 1995–2014
Economic Growth in View of Employment Poland in Years 1995–2014

Dorota KOTLORZ, Elżbieta SOJKA


Kalkulator kosztów zaniechania w praktyce
Cost Calculator Discontinued in Practice

Barbara KRYK


Model optymalizacji planu finansowego dwuosobowych gospodarstw domowych
Financial Plan Optimization Model for a 2-person Household

Radosław PIETRZYK, Paweł ROKITA


Wykorzystanie wielosektorowych modeli makroekonomicznych w modelowaniu krajowych systemów energetycznych
The Use of Multisectoral Macroeconomic Models in National Energy Systems Modelling

Mariusz PLICH , Jurand SKRZYPEK


The Monetary Aggregates and Current Objectives of European Central Bank
Agregaty pieniężne i aktualne cele Europejskiego Banku Centralnego

Richard POSPISIL

 

Koncepcja i główne założenia exit strategy z perspektywy doświadczeń Centralnego Banku Japonii
The Concept and Main Assumptions of Exit Strategy from the Perspective of Experience of Central Bank of Japan

Irena PYKA, Aleksandra NOCOŃ

 

Rentowność sektora bankowego w niestabilnym otoczeniu
Profitability of the Banking Sector in an Unstable Environment

Marian ŻUKOWSKI

Drukuj