Aktualności

 

                                            Studia Prawno-Ekonomiczne
                                                     Tom 106/2018PRAWO – THE LAW


Odpowiedzialność oskarżonego za pomówienie a prawo do obrony
Responsibility of the Accused of Slander Against the Rights of Defence

Michał BŁOŃSKI


O deskryptywnym poziomie interpretacji tekstu prawnego
On the Descriptive Level of Interpretation of a Legal Text

Paweł JABŁOŃSKI


Egzekucja przez zarząd „para pago” w prawie hiszpańskim
Execution by the Administration “Para Pago” in Spanish Law

Michał KRAKOWIAK


Problematyka postpenalnej izolacji terapeutycznej osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
Issues of Postpenal Therapeutic Isolation of Persons with Mental Disorders Causing Danger for Life, Health or Sexual Freedom of Other Persons

Katarzyna MRÓZ


Próba secesji Katalonii – po czyjej stronie stoi prawo?
An Attempt of Catalonia to Secede – on Whose Side is the Law?

Mateusz OSIECKI


Prawa dzieci do korzystania z zabezpieczenia społecznego w aktach prawa międzynarodowego
The Rights of Children to Benefit from Social Security in International Regulations

Kamila SIEJKA


Pochówek dzieci martwo urodzonych – w świetle praw rodziców i zadań gminy
Burial of Stillborn Children in the Light of Parents’ Rights and Tasks of the Commune

Iwona SIERPOWSKA


Dopuszczalność złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
Permissibility of Submission of a Proposal for Provision of Public Information Via Electronic Mail

Justyna SYMBER


John Lilburne – człowiek, który za bardzo uwierzył w wolność
John Lilburne – the Man, Who Believed Too Much in the Freedom

Tomasz TULEJSKI

 


EKONOMIA – THE ECONOMICS


Ekonomiczne uzasadnienie dopuszczalności przełamywania monopolu patentowego
Economic Justification of Possibility to Limit Patent Monopoly

Bartłomiej BIGA


Skuteczność umów o wymianie informacji podatkowych w relacjach z państwami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową
The Effectiveness of Tax Information Exchange Agreements in Relations with Uncooperative Territories
Alicja BRODZKA


Do Foreign Exchange Market Responses to Interest Rate Announcements Evolve over Time? Evidence from Poland
Czy reakcje rynku walutowego na decyzje o stopach procentowych są zmienne w czasie? Wyniki badań z polskiego rynku walutowego
Janusz BRZESZCZYŃSKI, Jerzy GAJDKA, Ali M. KUTAN


Emancypacja kobiet jako kryterium oceny efektywności instrumentów mikrofinansowych
Emancipation of Women as a Criteria of Assessing Microcredit Effectiveness
Piotr CHMIELEWSKI


Atlantic Bridge. Two Perspectives – Polish and Mexican
Most atlantycki. Dwie perspektywy – polska i meksykańska
Andżelika KUŹNAR, Jerzy MENKES, Agata MICHALSKA‑HADUCH


Budowa autonomicznych regionów energetycznych w Polsce – utopia czy konieczność?
Construction Autonomous Energy Regions in Poland – Utopia or Necessity?
Grzegorz MAŚLOCH


The European Union Budget as an Indicator of Changes in EU Policies
Budżet Unii Europejskiej jako wskaźnik zmian polityk UE
Dorota MURZYN


Długość dnia i tygodnia roboczego jako przedmiot regulacji – główne kierunki zmian
Daily and Weekly Hours of Work as a Subject of Regulations – Main Directions of Changes
Izabela OSTOJ


Current Demographic Trends Induced by Changing Fertility Patterns in Europe and the United States
Aktualne trendy demograficzne wywołane zmianą wzorców płodności w Europie i Stanach Zjednoczonych
Sergiusz PROKURAT, Jan FABISIAK


Hedging w zarządzaniu ryzykiem finansowym w korporacjach transnarodowych przemysłu wydobywczego
Hedging in the Financial Risk Management of Transnational Corporation in Mining Industry
Jan RYMARCZYK


Nierówności a rozwój społeczno‑gospodarczy w krajach Unii Europejskiej – badanie zróżnicowania wyników w zależności od użytych metod pomiaru rozwoju
Inequalities and Socio‑Economic Development in EU Countries – Differences in Results Caused by Using Different Measures of Development
Agnieszka WITOŃ

Drukuj