ETYKA WYDAWNICZA

 

Wszystkie prace zgłoszone do publikacji w Wydawnictwie ŁTN weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności oraz wartości naukowej.

Wydawnictwo ŁTN przyjęło i stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałać nieuczciwym praktykom publikacyjnym w oparciu o wytyczne opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej COPE (www.publicationethics.org).

Przyjęte zasady etyki wydawniczej obowiązują wszystkie publikacje, w tym monografie, prace zbiorowe, serie wydawnicze i czasopisma naukowe wydawane przez Wydawnictwo ŁTN.

 


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE WYDAWCĘ, RADĘ NACZELNĄ WYDAWNICTWA, REDAKTORÓW NAUKOWYCH
I REDAKCJE CZASOPISM

Kontrolowanie standardów etycznych
Wydawnictwo ŁTN ma obowiązek przestrzegania obowiązujących zasad etyki wydawniczej i standardów wydawniczych oraz zapobiegania praktykom niezgodnym z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, ochrony danych osobowych, zniesławienia, plagiatu, praktyk guest authorship i ghostwriting.

Zasada uczciwego postępowanie (fair play)
Przedłożone prace oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym. Rasa, płeć, wyznanie, obywatelstwo, przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów.

Decyzje wydawnicze - kryteria przyjmowania prac do publikacji
Wydawca decyduje, które prace zostaną opublikowane kierując się opinią recenzentów dot. wartości, oryginalności i przejrzystości naukowej pracy.

Zasada poufności
Wydawnictwo ŁTN nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: wydawca, redaktorzy, autor, wyznaczeni recenzenci oraz inne uprawnione osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.

Przeciwdziałanie i ujawnianie konfliktów interesów
Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez żadną z osób uczestniczącą w procesie wydawniczym.

Weryfikacja prac już opublikowanych oraz wycofanie publikacji
Wydawnictwo ŁTN ma prawo wycofać pracę zarówno w trakcie trwania procedury publikacji, jak i po wydaniu, jeżeli:
- ujawniono, że praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza inne zasady etyki wydawniczej (m.in. autoplagiat, ghostwriting, guest authorship),
- ujawniono dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fałszowaniu danych, popełnienia poważnych niezamierzonych błędów (np. metodologicznych lub obliczeniowych).


 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

Zasada rzetelności naukowej
Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji swoich badań naukowych. Praca powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, weryfikację przedstawionego problemu badawczego oraz powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie/ interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne.

Zasada oryginalności pracy
Autor zaświadcza, że zgłoszona publikacja jest w całości jego oryginalną pracą twórczą, że posiada wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do publikacji oraz, że nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Oświadczenie autora o oryginalności pracy jest integralną częścią umowy wydawniczej.

Zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej
Złożenie pracy do publikacji w Wydawnictwie ŁTN jest jednoznaczne z deklaracją, że zgłoszony tekst nie został nigdzie wcześniej opublikowany, nie jest fragmentem innej publikacji oraz że nie jest przedłożony w innym wydawnictwie.

Źródła finansowania publikacji
Autor przedstawia Wydawnictwu ŁTN informację o źródłach finansowania zgłoszonej  pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Zasada udostępnienia danych
Autor może zostać poproszony o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w pracy i jest zobowiązany do ich udostępnienia, również po opublikowaniu pracy.

Zasady autorstwa pracy
Zgłaszając do publikacji prace współautorskie należy ujawnić wkład poszczególnych autorów w ich powstanie.
Niedopuszczalne jest  pominięcie w publikacji osób które wniosły wkład w powstanie tekstów  (ghostwriting).
Niedopuszczalne jest wskazania udziału autora, którego wkład jest znikomy bądź nie miał miejsca (guest authorship).
Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję pracy i wyrazić zgodę na jej publikację.

Zasada rzetelności źródeł
Wszystkie wykorzystane przy tworzeniu pracy publikacje, wyniki badań lub dane opracowane przez innych autorów muszą być opatrzone przypisem i wymienione w bibliografii.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach
Autor powinien niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo ŁTN o wykryciu błędów/nieścisłości w swojej publikacji. Wydawnictwo ŁTN skoryguje zaistniałe błędy przy kolejnym wydaniu/dodruku, bądź też opublikuje erratę, aneks lub sprostowanie.


 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTÓW

Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów
Recenzent nie powinien podejmować się oceny pracy w przypadku, gdy występować może konflikt interesów z autorem/autorami pracy lub instytucjami zaangażowanymi w jej powstanie. Ewentualny konflikt interesów powinien zostać zgłoszony wydawcy lub odpowiedniej redakcji.

Zasada terminowości
Recenzent zobowiązany jest do przygotowania recenzji w ustalonym terminie. Recenzent powinien niezwłocznie poinformować wydawcę lub odpowiednią redakcję o opóźnieniu lub odstąpieniu od wykonania recenzji

Zasada poufności
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny. Ujawnianie osobom nieupoważnionym recenzowanej pracy i jej oceny jest niedopuszczalne. Wyniki badań zawarte w pracy zgłoszonej do publikacji nie mogą być wykorzystane przez recenzenta w jego własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.

Zasada zachowania standardów obiektywności
Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna, bezstronna i właściwie uzasadniona. Ocenie recenzenta podlega: zawartość merytoryczna pracy, oryginalność i zasadność podejmowanych badań i stawianych tez, metodologia, poprawność formułowanych wniosków, język, styl i sposób przygotowania przypisów oraz bibliografii. Pozamerytoryczna krytyka autora jest niedopuszczalna.

Zasada rzetelności źródeł
Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podejrzenie wykorzystania w recenzowanej pracy publikacji innych autorów. Fragmenty pracy tekstu budzące wątpliwości powinny być jednoznacznie wskazane. Recenzent powinien wskazać również ważne publikacje związane z tematyką pracy niewykorzystane przez autora.


 

PROGRAM ANTYPLAGIATOWY

W celu zapobiegania plagiatowi Wydawnictwo ŁTN korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.