Aktualności

Wykłady ŁTN dla doktorantów - 9 marca 2023

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach wykładów dla doktorantów, które odbędzie się 9 marca o godzinie 16:00 w siedzibie ŁTN.

 

Wykład pt. „Etyka w nauce” przedstawi prof. Andrzej M. Kaniowski.

- Problemy natury etycznej w nauce i nieetyczne zachowania: plagiat i fałszowanie bądź fabrykowanie danych, dopisywanie siebie jako współautora prac przygotowanych przez inne osoby, pozostające w służbowej czy instytucjonalnej zależności; zachowania wobec uczestników badań czy osób będących obiektem badań (chodzi głównie o obszar badań medycznych, psychologicznych i społecznych); etyczne problemy na styku nauki i biznesu; odpowiedzialność nauki wobec społeczeństwa i ludzkości za konsekwencje podania do wiadomości publicznej wyników niektórych badań, czy też upublicznienie informacji o technologii uzyskania pewnych wyników (na przykład technologii zmutowania w warunkach laboratoryjnych wirusa, występującego dotychczas tylko wśród zwierząt,)

- Kodeksy etyki pracownika naukowego czy różnego rodzaju wytyczne prezentujące reguły dobrej praktyki naukowej – przydatność kodeksów w świetle dwu rodzajów myślenia etycznego: z jednej strony poglądu, że odpowiedzialność za nienaruszanie norm etycznych w nauce spoczywa przede wszystkim na badaczach a kondycja etyczna świata nauki zależy od ich etycznej postawy, z drugiej zaś strony, stanowiska, zgodnie z którym kondycja etyczna świata nauki zależy nie tylko od etycznej postawy poszczególnych jednostek, lecz także – i to w bardzo istotnym zakresie – od sprzyjających hołubieniu dobrym praktykom (bądź te dobre praktyki wręcz wymuszających) regulacji prawnych i organizacyjno-instytucjonalnych.

 

Andrzej Maciej Kaniowski – kierownik Katedry Etyki Instytutu Filozofii  Uniwersytetu Łódzkiego. Obszar zainteresowań naukowych: teoria krytyczna, etyka, filozofia praktyczna Kanta, filozofia społeczna, bioetyka. Stypendysta Fundacji A. v. Humboldta. Publikacje, m.in.: Filozofia a polityka w krytycznej teorii społecznej J. Habermasa (Warszawa 1989); Supererogacja (Warszawa 1999); współautor: Leben mit Lärm? (Berlin-New York 2006) Tłumaczenia: m.in. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, t. 2, Warszawa PWN, 1999, 2002; J. Habermas, Rzecz o kondycji i konstytucji Europy (2014). (ORCID: 0000-0003-1452-2670) http://andrzejkaniowski.uni.lodz.pl. Jest redaktorem naczelnym „Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica”; członkiem rad naukowych dziesięciu (polskich i zagranicznych) czasopism naukowych. Od roku 2007 jest członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a w kadencji 2019–2022 członkiem Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest  przewodniczącym „Deutsch-Polnische Gesellschaft für Philosophie” (DPGfPh); jest członkiem zbiorowym Deutsche Gesellschaft für Philosophie: https://dgphil.de/verbaende-und-ags/fachverbaende.

 

Biuro ŁTN

Drukuj