Aktualności

Wykłady ŁTN dla doktorantów - 23 marca 2023 - Wykład Profesor Ewy Kusideł

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach wykładów dla doktorantów, które odbędzie się 23 marca o godzinie 16:00 w siedzibie ŁTN.

Wykład pt. „Metaanalizy – przydatność, pułapki ” przedstawi p. prof. Ewa Kusideł

We współczesnej nauce, inaczej niż w erze przed-internetowej, problemem staje się nie tyle dotarcie do źródeł, co dokonanie ich przeglądu i wyboru z ogromnej liczby dostępnych badań. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że nawet jeśli wyselekcjonujemy badania dotyczące interesującego nas tematu, to ich porównanie jest niemożliwe ze względu na różną metodykę i różne zbiory danych. W takich przypadkach z pomocą przychodzi metaanaliza, która wskazuje metody łączenia wyników liczbowych wielu badań w jedno podsumowujące zestawienie. Aby tego dokonać potrzebny jest przegląd literatury w ramach danego tematu, na podstawie którego można przeprowadzić analizę wyników i obliczyć wspólną dla wszystkich badań wielkość efektu. W ten sposób możemy np. wyliczyć ze 100 badań określających ryzyko pracy nocnej na raka piersi - wspólny efekt. To, czy ten efekt będzie prawidłowo obliczony zależy od co najmniej trzech czynników: (1) doboru literatury (jeśli dwóch badaczy dociera do dwóch różnych zbiorów badań, to efekt wspólny może być inny); (2) liczby badań (im więcej badań bierzemy pod uwagę, tym trudniej wysnuć wspólny dla nich wniosek); (3) dziedziny nauki w ramach której będziemy wnioskować (metaanaliza bardziej udaje się w naukach medycznych niż np. w naukach społecznych). O tym ostatnim wątku  – sensie prowadzenia metaanalizy w naukach społecznych – będziemy rozmawiać na wykładzie.

Ewa Kusideł – jest ekonometrykiem na stałe zatrudnionym na stanowisku profesora w Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w zastosowaniu metod statystyczno-ekonometrycznych w analizach regionalnych, ewaluacji wpływu funduszy unijnych na gospodarki krajów i regionów, badaniu procesów konwergencji realnej, a ostatnio negatywnym wpływie niektórych rodzajów pracy na zdrowie. Kierowała lub uczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu projektów naukowych i ewaluacyjnych. Obecnie (2022 r.) jest kierownikiem Katedry Ekonometrii Przestrzennej na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie pełni również funkcję prodziekana ds. nauki.

 

Biuro ŁTN

 

 

Drukuj