Aktualności

Folia Medica Lodziensia - Historia/History

Spis treści

 

History / Historia

 

Czasopismo (półrocznik) powstało dzięki staraniom Profesorów Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wydawane jest od 1965 roku (z przerwą wydawniczą w latach 1974-1993 spowodowaną decyzją Prezydium PAN o zaniechaniu wydawania prac z zakresu nauk ścisłych). Założycielem Folia Medica Lodziensia i pierwszym Redaktorem Naczelnym był Profesor Wacław Markert (1965-1973). Następnie przez piętnaście lat funkcję Redaktora Naczelnego pełnił Profesor Michała Karasek (1994-2009). W latach 1994-2000 Komitetowi Redakcyjnemu przewodniczył Profesor Leszek Woźniak, a od 2001 do chwili obecnej Profesor Marek Pawlikowski.
W ostatnich latach szczególny nacisk położono na wydawanie prac poglądowych, które zamawiane są przez Redakcję u wybitnych specjalistów – autorytetów w różnych dyscyplinach medycznych i mają wyraźny aspekt edukacyjny. Od 2002 roku publikowane są także monografie np. rozprawy habilitacyjne i zeszyty tematyczne obejmujące aktualne zagadnienia medyczno-biologiczne.

Redaktorzy założyciele

Profesor Wacław Markert (1898 - 1992)
Profesor Michał Karasek (1937 - 2009)

 

Drukuj